×

มติสภาฯ ตั้ง กมธ. วิสามัญ พิจารณาศึกษาร่างข้อบังคับการประชุม ส.ส. 39 คน

11.07.2019
  • LOADING...
ชวน หลีกภัย

สืบเนื่องจากการพิจารณาร่างข้อบังคับฯ เมื่อวานนี้ (10 ก.ค.) หลังจากผ่านวาระรับหลักการแล้ว มี ส.ส. เสนอให้ตั้งกรรมาธิการเต็มสภาพิจารณาต่อในวาระ 2 โดยให้เหตุผลว่า จะสามารถพิจารณาและลงมติในวาระ 3 ได้อย่างรวดเร็ว ขณะที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรเห็นว่า เนื่องจากเป็นระเบียบมากถึง 192 ข้อ จึงควรตั้งกรรมาธิการวิสามัญ ซึ่งเป็นหลักการเดียวกับการพิจารณากฎหมาย เพื่อความละเอียดถี่ถ้วน พร้อมยืนยันว่า การเสนอความเห็นดังกล่าวไม่ได้มีผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่ได้แทรกแซง ตนมีความเป็นกลางและเสนอด้วยความปรารถนาดี ซึ่งที่ประชุมฯ ต่างแสดงความเห็นต่อข้อเสนอทั้งสองที่มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย 

     

วันนี้ (11 ก.ค.) ชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภาฯ ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณาเสร็จแล้ว ต่อจากการประชุมวานนี้ พร้อมถามที่ประชุมฯ ต่อข้อเสนอทั้งสอง โดยให้ออกเสียงลงคะแนน ใช้วิธีตามรัฐธรรมนูญมาตรา 120 วรรค 4 ส.ส. ลงคะแนนโดยเปิดเผยผ่านบัตรลงคะแนน และต้องลงชื่อกำกับในบัตรของตน 

 

ซึ่งหากเห็นด้วยกับการตั้งกรรมาธิการเต็มสภาใช้บัตรสีน้ำเงิน แต่ถ้าไม่เห็นด้วยกับการตั้งกรรมาธิการเต็มสภา และเห็นด้วยกับการตั้งกรรมาธิการวิสามัญใช้บัตรสีแดง หากงดลงคะแนนใช้บัตรขาว โดยประธานสภาผู้แทนราษฎรระบุว่า จำเป็นจะต้องใช้วิธีลงคะแนนด้วยบัตรแทนการใช้เครื่องลงคะแนน 

 

ทั้งนี้ เนื่องจากมีข้อจำกัดในเรื่องสถานที่และอุปกรณ์ และการลงคะแนนด้วยบัตรก็ได้มีการหารือกับผู้เกี่ยวข้องแล้ว ซึ่งเป็นวิธีเดียวกับที่วุฒิสภาใช้อยู่ โดยผลคะแนนโหวตปรากฏว่า สมาชิกเห็นด้วยกับการตั้งกรรมาธิการเต็มสภา 232 เสียง ไม่เห็นด้วย 242 เสียง และงดออกเสียง 1 เสียง ตั้งกรรมาธิการฯ 39 คน แปรญัตติภายใน 7 วัน

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories