×

เผยผลสำรวจความสุขของคนทำงานปี 61 ลูกจ้างรัฐมีความสุขมากกว่าเอกชน อีสานคะแนนสูงสุด กรุงเทพฯ ต่ำสุด

โดย THE STANDARD TEAM
18.09.2018
  • LOADING...

สำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยผลการสำรวจความสุขของคนทำงานในองค์กร พ.ศ. 2561 พบว่าคะแนนความสุขของคนทำงานในองค์กรระดับประเทศมีค่าคะแนนเฉลี่ย 58.62 จัดอยู่ในระดับ Happy หรือระดับความสุขตามเป้าหมายตามเกณฑ์ของเครื่องมือ Happinometer (ช่วงคะแนน 50.00-74.99 คะแนน)

 

เมื่อแบ่งตามลักษณะของคนทำงานในองค์กร พบว่าคนทำงานเพศหญิงมีคะแนนความสุขสูงกว่าคนทำงานเพศชายเล็กน้อยคือ 59.42 คะแนน ส่วนเพศชายมีคะแนน 57.91 คะแนน ส่วนคนที่อยู่ในช่วงวัยทำงาน 25-59 ปี มีคะแนนความสุขสูงสุด 58.99 คะแนน รองลงมาคือวัยสูงอายุคือ 60 ปีขึ้นไป ที่มีคะแนนความสุขที่ 58.08 คะแนน และเยาวชน 15-24 ปี มีคะแนนความสุข 56.06 คะแนน

 

นอกจากนี้ผลสำรวจยังพบว่าลูกจ้างรัฐบาลมีคะแนนความสุขสูงกว่าลูกจ้างเอกชนคือ 65.54 คะแนน ขณะที่ลูกจ้างเอกชนมี 56.07 คะแนน ส่วนคนทำงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความสุขมากที่สุด 60.97 คะแนน รองลงมาคือภาคเหนือ 60.85 คะแนน ภาคใต้ 50.85 คะแนน และกรุงเทพฯ 56.18 คะแนน

 

ทั้งนี้เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยคะแนนความสุขคนทํางานในองค์กรระดับประเทศในแต่ละมิติความสุขทั้ง 9 มิติ โดยมิติความสุขที่มีค่าคะแนนสูงที่สุดคือ ‘มิติครอบครัวดี’ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 64.50 คะแนน และมิติที่มีค่าคะแนนต่ำที่สุดคือ ‘มิติใฝ่รู้ดี’ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 49.46 คะแนน จัดอยู่ในระดับ Unhappy หรือระดับความสุขต่ำกว่าเป้าหมาย (ช่วงคะแนน 25.00-49.99 คะแนน)

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories