×

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เผยผลสำรวจประชาชน 44.3% พอใจผลงานรัฐบาล ถูกใจ นโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ มากที่สุด

โดย THE STANDARD TEAM
02.06.2024
  • LOADING...

วันนี้ (2 มิถุนายน) ที่ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล ชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกันแถลงข่าวเกี่ยวกับผลความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของรัฐบาล ในการบริหารงานครบ 6 เดือน พบว่า ภาพรวมประชาชนถึงร้อยละ 44.3 พึงพอใจต่อการบริหารงานของรัฐบาลในระดับมากถึงมากที่สุด และนโยบายที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด คือนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ พึงพอใจมากถึง 68.4% 

 

ทั้งนี้ เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ขอบคุณความคิดเห็นของประชาชนทุกคนที่ติดตามการทำงานของรัฐบาล โดยรัฐบาลพร้อมจะนำความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงการทำงาน และขอบคุณความเชื่อมั่นที่ประชาชนมีต่อรัฐบาล พร้อมจะทำงานต่อไปด้วยความมุ่งมั่นเพื่อให้ประชาชนมั่นใจและนำเสนอนโยบายที่ดี ตอบโจทย์ พัฒนาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น 

 

ขณะที่ ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้เปิดเผยว่า เป็นการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่ดำเนินการเก็บรวบรวมจากประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ตัวอย่างจากทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 6,970 ราย ระหว่างวันที่ 22 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2567 ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 

  1. ต่อการติดตามรับรู้ข้อมูลข่าวสารของรัฐบาล ประชาชนร้อยละ 83.9 ติดตามรับรู้ข้อมูลของรัฐบาลโดยระบุแหล่งข้อมูลที่ติดตาม ดังนี้ 1. โทรทัศน์ ร้อยละ 69.6 รองลงมาเป็น Facebook ร้อยละ 46.2 

 

  1. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการดำเนินงานของรัฐบาล ประชาชนร้อยละ 44.3 มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของรัฐบาลในระดับมากถึงมากที่สุด ปานกลางร้อยละ 39.6 และน้อยถึงน้อยที่สุด ร้อยละ 14.1 

 

  1. นโยบาย/มาตรการ/โครงการที่ประชาชนพึงพอใจ นโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ประชาชนมีความพึงพอใจมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 68.4 ลำดับรองลงมาคือ มาตรการพักหนี้เกษตรกร ร้อยละ 38.9 มาตรการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ร้อยละ 33.1 (ตอบได้มากกว่าหนึ่งคำตอบ)

 

  1. ความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในการแก้ปัญหาของประเทศ ประชาชนร้อยละ 41.9 มีความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาของประเทศในระดับมากถึงมากที่สุด และในระดับปานกลาง ร้อยละ 39.6 

 

  1. ความต้องการให้รัฐบาลดำเนินการเร่งด่วน โดยเรื่องที่ประชาชนต้องการให้รัฐบาลดำเนินการเร่งด่วนเป็นอันดับแรก ได้แก่ การควบคุมราคาสินค้าอุปโภค-บริโภค ร้อยละ 75.3 รองลงมา มาตรการลดค่าไฟ ร้อยละ 46.6

 

ชัยกล่าวต่อว่า ขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันสอบถามความคิดเห็น ความพึงพอใจของประชาชนต่อการทำงานของรัฐบาล เพื่อที่รัฐบาลจะได้ประเมิน พิจารณาแนวทางการทำงานที่เหมาะสม เป็นไปตามความต้องการของประชาชนและเหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

“นายกรัฐมนตรีมุ่งมั่นการทำงานด้วยความตั้งใจ เข้าใจถึงความเดือดร้อนของประชาชนและความหวังที่ประชาชนทุกคนมีต่อรัฐบาล พร้อมจะทำงานให้ดีที่สุดเพื่อให้ประชาชนมั่นใจ เชื่อมั่นว่ารัฐบาลพร้อมที่จะทำเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทุกคน” ชัยกล่าว

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising