×

กรมประมงพร้อมดัน ‘ปลากัด’ เป็นสัตว์น้ำประจำชาติไทย หลังสร้างรายได้เข้าประเทศกว่าพันล้านบาท

12.10.2018
  • LOADING...

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ทางกรมประมงได้ออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าว ถึงการออกมาเสนอให้ทางคณะกรรมการเอกลักษณ์แห่งชาติ ได้พิจารณาให้ ปลากัด ขึ้นเป็นสัตว์น้ำประจำชาติไทย ภายใต้เหตุผลว่า ปลากัดมีถิ่นกำเนิดในไทยเพียงแห่งเดียว และยังสามารถกระตุ้นรายได้เข้าถึงชุมชนอีก 20% จากปีละ 1 พันล้านบาท

 

โดยในงานแถลงข่าว อมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมประมง ได้เผยว่า แต่เดิม ปลากัดเป็นสัตว์น้ําที่มีความสวยงามอีกชนิดหนึ่งที่กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความสําคัญในการยกระดับ และส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าภาคการเกษตรของไทย โดยเป็นการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ออกสู่ตลาดหลายระดับ เนื่องจากปลากัดไทยเป็นสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มการเติบโตทางการตลาดอยู่เรื่อยๆ ที่ผ่านมาปลากัดของไทยกลายเป็นที่ยอมรับ จนมีชื่อเสียงในระดับสากล และเป็นสินค้าส่งออกไปกว่า 100 ประเทศ มีมูลค่ากว่าพันล้านบาท ไม่นับรวมผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องและความภูมิใจของชาติไทย

 

ซึ่งทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เล็งเห็นศักยภาพของปลากัด ที่อยู่คู่ประเทศไทยมานานกว่า 667 ปี จนถึงยุคปัจจุบันให้มีการสืบสานการเลี้ยงปลากัด เพื่ออนุรักษ์สายพันธุ์ต่อไป ขณะเดียวกันยังมีการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์และใช้ในเชิงพาณิชย์ สามารถสร้างอาชีพหลัก และสร้างรายได้เสริม ตลอดจนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

 

ขณะที่ เฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ ผู้อํานวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง ผู้ร่วมโต๊ะแถลงได้กล่าวว่า ขณะนี้กรมประมงได้พยายามดําเนินการขับเคลื่อนให้มีการประกาศให้ปลากัดเป็นสัตว์น้ําประจําชาติอย่างเต็มที่ หลังจากที่คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติเห็นชอบตามมติการประชุม ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2560 ซึ่งที่ผ่านมา กรมประมงได้มีการนําเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเห็นควรแก่การนําเรื่องดังกล่าวเข้าไปเสนอให้คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ พิจารณาก่อน ปรากฏว่าคณะกรรมการฯ เห็นควรให้มีการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เพื่อประโยชน์ทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา และเป็นการป้องกันชาติอื่นมาอ้างสิทธิ์การเป็นเจ้าของปลากัดก่อนประเทศไทยได้

 

แต่อย่างไรก็ตาม กรมประมงยังคงเห็นถึงความสําคัญของการที่จะนําเสนอให้ปลากัดเป็นสัตว์น้ําประจําชาติ จึงได้มุ่งมั่นค้นคว้ารวบรวมรายละเอียดให้มากขึ้นอย่างละเอียดถี่ถ้วนต่อไป เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ในทุกมิติ ซึ่งขณะนี้กรมประมงมีความพร้อมที่จะเสนอให้คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ พิจารณาถึงเรื่องดังกล่าวอีกครั้งภายในเดือนนี้

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories