×

กกต. แจงข้อกล่าวหา ‘จาตุรนต์’ ยันเปิดเผยผลคะแนนไม่ล่าช้า ไร้ คสช. แทรกแซง

โดย THE STANDARD TEAM
10.04.2019
  • LOADING...

วันนี้ (10 เม.ย.) สำนักประชาสัมพันธ์ กกต. เผยแพร่ข่าว ขอชี้แจงกรณีกล่าวหา กกต. ไม่เป็นที่เชื่อถือของสังคม

 

ตามที่ นายจาตุรนต์ ฉายแสง ได้โพสต์เฟซบุ๊กยกเหตุผล 12 ข้อ เหตุผลทำไม กกต. จึงไม่เป็นที่เชื่อถือของสังคมนั้น

 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอชี้แจงว่า ประเด็นข้อกล่าวหาโดยสรุป ดังนี้

 

1. กระบวนการได้มาซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดปัจจุบัน (ชุดที่ 5) ดำเนินการตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดไว้ทุกประการ โดยปราศจากการแทรกแซงจาก คสช. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดนี้ยึดหลักสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย ปราศจากอคติทั้งปวงในการใช้ดุลยพินิจ สามารถตรวจสอบได้

 

2. เรื่องที่กล่าวหาว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยผลคะแนนการเลือกตั้งล่าช้านั้นก็ไม่เป็นความจริง กกต. ได้แถลงผลการรวมคะแนนเลือกตั้งอย่างเป็นทางการไปแล้วตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2562 และในเรื่องการตรวจสอบผลคะแนนรายหน่วยเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดแนวทางให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกแห่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไปขอคัดสำเนาผลการนับคะแนนรายหน่วยเลือกตั้ง

 

3. เรื่องการคำนวณจำนวน ส.ส. บัญชีรายชื่อนั้น เป็นกระบวนการที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องพิจารณาดำเนินการและนำเสนอให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณา และเมื่อเป็นไปโดยถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบ รวมทั้งผลคะแนนการเลือกตั้งเป็นที่ยุติแล้ว ก็จะประกาศผลการเลือกตั้งภายในกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนดต่อไป

 

ทั้งนี้ ขอเรียนว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมและยินดีที่จะรับฟังการวิพากษ์วิจารณ์ รวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างเต็มที่ แต่การวิพากษ์วิจารณ์และการเสนอแนะนั้นต้องดำเนินการเฉกเช่นวิญญูชนพึงกระทำอยู่บนข้อเท็จจริงที่ถูกต้องและเป็นไปอย่างสุจริต ไม่ใส่ร้ายป้ายสีหรือกล่าวหาทำให้ กกต. ได้รับความเสียหายหรือถูกดูหมิ่นเกลียดชัง จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising