×

1 ทศวรรษ ความสำเร็จของกฎหมายสมรสเท่าเทียม

18.06.2024
  • LOADING...

คาดการณ์ปฏิทินกฎหมายสมรสเท่าเทียม หรือร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ภายหลังจากสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาได้ผ่านความเห็นแล้ว

 

จากนี้ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมจะขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป มีผลบังคับใช้ทันทีหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา 120 วัน ถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ของประเทศไทย และเป็นการยืนหยัดต่อความหลากหลายทางเพศ

 

 

ภาพประกอบ: พิชามญชุ์ วรรณสาร

อ้างอิง: 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising