×

แบงก์ชาติเผย ผลดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ Q2/2562 พบเติบโตลดลง 1.4% ตามทิศทางเศรษฐกิจ

โดย THE STANDARD TEAM
09.08.2019
  • LOADING...
ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธาริฑธิ์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ความเสี่ยงสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยผลการดำเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์ไตรมาส 2 ปี 2562 ว่า ระบบธนาคารพาณิชย์มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ โดยมีเงินกองทุนและเงินสำรองอยู่ในระดับสูง สามารถรองรับความท้าทายในภาวะที่เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่ลดลง ทั้งนี้ผลประกอบการของระบบ ธนาคารพาณิชย์ปรับดีขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ระบบธนาคารพาณิชย์มีเงินกองทุนทั้งสิ้น 2,637 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากการจัดสรรกำไรเข้าเป็นเงินกองทุนและการออกตราสารหนี้ด้อยสิทธิของธนาคารพาณิชย์ไทยบางแห่ง ส่งผลให้อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) เพิ่มขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ร้อยละ 18.5 และมีเงินสำรองอยู่ที่ 680.6 พันล้านบาท โดยสัดส่วนเงินสำรองที่มีต่อเงินสำรองพึงกันเพิ่มขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ร้อยละ 195.6 และอัตราส่วนสินทรัพย์ สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ที่มีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio: LCR) อยู่ในระดับสูงที่ร้อยละ 180.0 

 

การเติบโตของสินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์ลดลงจากร้อยละ 5.6 ในไตรมาสก่อน มาอยู่ที่ร้อยละ 4.2 สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตของเศรษฐกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

สินเชื่อธุรกิจ (ร้อยละ 65.1 ของสินเชื่อรวม) ขยายตัวร้อยละ 1.7 โดยสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ (ไม่รวมธุรกิจการเงิน) เติบโตในอัตราที่ลดลงจากร้อยละ 4.4 ในไตรมาสก่อน มาอยู่ที่ร้อยละ 2.6 จากการชำระคืนหนี้ของลูกหนี้ในภาคอุตสาหกรรม พาณิชย์ และบริการ 

 

ขณะที่สินเชื่อธุรกิจในภาคสาธารณูปโภคและภาคอสังหาริมทรัพย์ขยายตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง สินเชื่อธุรกิจ SME (ไม่รวมธุรกิจการเงิน) หดตัวร้อยละ 0.1 จากที่ขยายตัวร้อยละ 1.5 ในไตรมาสก่อน โดยเป็นการลดลงตามภาวะเศรษฐกิจและการคืนหนี้ของ SME รายใหญ่ ซึ่งนำเงินจากการออกหุ้นกู้มาทยอยชำระหนี้ 

 

สินเชื่ออุปโภคบริโภค (ร้อยละ 34.9 ของสินเชื่อรวม) เติบโตลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 10.1 ในไตรมาสก่อนมาอยู่ที่ร้อยละ 9.2 โดยหลักมาจากสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่เติบโตลดลง หลังมีการเร่งปล่อยสินเชื่อในช่วงก่อนมาตรการ LTV มีผลบังคับใช้ และสินเชื่อรถยนต์ที่เติบโตลดลงตามยอดขายรถยนต์ที่เริ่มชะลอตัว 

 

ขณะที่สินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลขยายตัวสูงขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากการแข่งขันที่สูงขึ้นในตลาด สินเชื่อรายย่อยของสถาบันการเงิน คุณภาพสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์ในภาพรวมมีสัดส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan: NPL) ต่อสินเชื่อรวมทรงตัวอยู่ที่ร้อยละ 2.95 โดยยอดคงค้าง NPL อยู่ที่ 450.6 พันล้านบาท ลดลงจากไตรมาสก่อน 3.3 พันล้านบาท ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการตัดหนี้สูญและการปรับโครงสร้างหนี้ 

 

ขณะที่สัดส่วนสินเชื่อที่กล่าวถึงเป็นพิเศษ (Special Mention: SM) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.56 ในไตรมาสก่อน มาอยู่ที่ร้อยละ 2.74 ตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจ 

 

ในไตรมาส 2 ปี 2562 ระบบธนาคารพาณิชย์มีกำไรสุทธิ 60.8 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน ที่สำคัญมาจากเงินปันผลของบริษัทในเครือที่เพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายกันสำรองที่ลดลง สำหรับรายได้ค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนเล็กน้อยจากค่านายหน้าขายหลักทรัพย์ ค่านายหน้าขายประกัน และค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (Return on Asset: ROA) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.20 ในไตรมาสก่อน มาอยู่ที่ร้อยละ 1.26 ทั้งนี้อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ดอกเบี้ยเฉลี่ย (Net Interest Margin: NIM) ลดลงจากร้อยละ 2.82 มาอยู่ที่ร้อยละ 2.75

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories