×

เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ออกหนังสือเวียนกำชับผู้พิพากษา กรณีให้ความเห็นสื่อออนไลน์ต้องปฏิบัติตามระเบียบเคร่งครัด

โดย THE STANDARD TEAM
29.06.2022
  • LOADING...
จีระพัฒน์ พันธุ์ทวี

วันนี้ (29 มิถุนายน) จีระพัฒน์ พันธุ์ทวี เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ได้ออกหนังสือเวียนถึงหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของข้าราชการตุลาการ ความว่า ตามที่สำนักงานศาลยุติธรรมได้ออกหนังสือเวียนเกี่ยวกับเรื่องการให้ข่าว การเขียนบทความ และการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม จำนวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย

 

  1. หนังสือที่ ศย 003/ว 493 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2548 เรื่องการให้ข่าวและการเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์ของข้าราชการตุลาการ

 

  1. หนังสือที่ ศย 003/ว 85(ป) ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการให้ข่าวและการเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์ของข้าราชการตุลาการ

 

  1. หนังสือที่ ศย 003/ว 799 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เรื่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของข้าราชการตุลาการ

 

แจ้งให้ข้าราชการตุลาการทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแล้วนั้น

 

เนื่องจากในปัจจุบันยังปรากฏว่ามีข้าราชการตุลาการแสดงความคิดเห็นและเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งมีลักษณะเป็นการให้ข่าว

 

ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของศาลยุติธรรม พ.ศ. 2545 การแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อมูลดังกล่าวอาจทำให้กระทบกระเทือนต่อเกียรติศักดิ์แห่งหน้าที่ราชการและภาพลักษณ์ของศาลยุติธรรม

 

จึงขอให้ข้าราชการตุลาการปฏิบัติตามหนังสือเวียนดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของศาลยุติธรรม พ.ศ. 2545 โดยเคร่งครัดต่อไป

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ และขอได้แจ้งให้ผู้พิพากษาในหน่วยงานนี้ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising