×

เชียงใหม่ ออกประกาศ ข้อแนะนำภาครัฐ-เอกชน ให้ Work from Home 3 วัน ลดผลกระทบฝุ่นเกินค่ามาตรฐานต่อเนื่อง

โดย THE STANDARD TEAM
08.04.2024
  • LOADING...

วันนี้ (8 เมษายน) จังหวัดเชียงใหม่ ออกประกาศเรื่อง ข้อแนะนำแนวทางมาตรการป้องกัน และลดผลกระทบฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เกินค่ามาตรฐานต่อเนื่อง

 

1. ให้หน่วยงานรัฐทุกแห่ง นำระบบการทำงานที่บ้าน (Work from Home) มาใช้ โดยต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการประชาชน และใช้ช่องทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นช่องทางในการปฏิบัติงาน

 

2. ขอความร่วมมือสถานบริการ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ร้านอาหาร พิจารณาให้บริการห้องปรับอากาศเป็นอันดับแรก เพื่อลดผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

 

3. ขอความร่วมมือให้บริษัท ห้างร้าน สถานประกอบการ พิจารณาอนุญาตให้พนักงานทำงานที่บ้าน (Work from Home) หรือทำงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่ไม่กระทบต่อกิจการของบริษัท ห้างร้าน สถานประกอบการ เพื่อลดการออกนอกเคหสถาน

 

4. ขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยว ปรับลดกิจกรรมนอกบ้านในช่วงเวลาที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน และหากมีความจำเป็นต้องออกนอกบ้าน ขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสวมหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ทุกครั้ง

 

5. ขอความร่วมมือกลุ่มเปราะบาง (เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว) ลดหรืองดกิจกรรมนอกบ้าน

 

6. ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาเปิดบริการห้องลดฝุ่นให้แก่ประชาชน

 

7. ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีการเรียนการสอน และไม่มีห้องลดฝุ่นพิจารณาหยุดการเรียนการสอน

 

8. ให้หน่วยงานภาครัฐที่มีสวนสาธารณะในความดูแล พิจารณาปิดพื้นที่ทำกิจกรรมกลางแจ้ง

 

ทั้งนี้ ให้ดำเนินการเป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 9-11 เมษายน 2567 และจังหวัดเชียงใหม่จะติดตามสถานการณ์ และออกประกาศให้ประชาชนทราบในโอกาสต่อไป

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising