×

เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น กลับมาอีกครั้ง ปักหลักทำเนียบฯ ทวงสัญญา SEA ภาคประชาชน

โดย THE STANDARD TEAM
06.12.2021
 • LOADING...
เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น

วันนี้ (6 ธันวาคม) ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ประชาชนในชื่อ ‘เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น’ เดินทางมาปักหลักที่บริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาล เพื่อมาทวงสัญญา SEA (Strategic Environmental Assessment) หรือการประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร์ ภาคประชาชน จากรัฐบาล ซึ่งเป็นการติดตามแผนพัฒนาสงขลา-สตูล

 

ขณะที่ก่อนหน้านี้ กลุ่มเครือข่ายได้มีการยื่นหนังสือถึง ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการดำเนินการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ ‘สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน’ ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ‘เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต’ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อการแก้ไขปัญหาโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ เมื่อช่วงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา แต่ขณะนี้ยังไม่พบการดำเนินการใดๆ

 

ที่ผ่านมา ทีมงานรัฐบาลได้ลงพื้นที่ไปยังอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เพื่อติดตามสภาพปัญหากรณีโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา อันเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงที่ทำขึ้นเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ระหว่างเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นกับรัฐบาล โดยเป็นการดำเนินการตามคำสั่งของ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งจากการลงพื้นที่วันนั้นได้มีข้อเสนอ ดังนี้

 

 1. การตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อกำกับและติดตามการแก้ไขปัญหากรณีโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ที่มีองค์ประกอบของประชาชนในพื้นที่ร่วมด้วย

 

 1. ระหว่างนี้รัฐบาลได้ประสานให้ยุติการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ทั้งหมด จนกว่าจะมีผลการตรวจสอบ

 

 1. แนวทางจัดให้มีการศึกษาเพื่อประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ในโครงการนี้ โดยมีหลักการประเมินคือ ประเมินบนฐานทรัพยากรของพื้นที่ศักยภาพของระบบนิเวศ การประเมินจะต้องยึดถือหลักการว่าจะพัฒนาพื้นที่สงขลาบนฐานศักยภาพของทรัพยากรอย่างไร การประเมินยุทธศาสตร์เพื่อออกแบบการพัฒนาต้องคำนึงถึงการเติบโตของคนท้องถิ่นเป็นหลัก อันเป็นการสร้างชุดข้อมูลทางวิชาการที่มีคุณภาพประกอบการตัดสินใจทางเลือกการพัฒนาจังหวัดสงขลาที่เหมาะสมในอนาคต

 

 1. ต้องตรวจสอบความผิดปกติของโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ 3 เรื่อง คือ
 • กรณีการออกเอกสารสิทธิ และการซื้อขายที่ดินในพื้นที่โครงการฯ
 • ตรวจสอบกระบวนการการใช้อำนาจหน้าที่ และดำเนินงานของศูนย์อำนวยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. ที่มีข้อบกพร่องต่อระเบียบปฏิบัติในโครงการนี้ในมิติต่างๆ
 • ตรวจสอบกระบวนการแก้ไขผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง ว่าเป็นไปตามเจตนารมณ์และขั้นตอนของระเบียบกฎหมายผังเมือง พ.ศ. 2560 หรือไม่

 

นอกจากนี้ กลุ่มเครือข่ายยังได้เสนอให้รัฐบาลดำเนินการ ดังนี้

 

 1. ต้องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบกรณีปัญหาโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ จังหวัดสงขลา ตามที่พวกข้าพเจ้าได้นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้ พร้อมกับกำหนดบทบาทหน้าที่การทำงาน เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงเดิมตั้งแต่ต้นที่ได้บันทึกกันไว้ที่ทำเนียบรัฐบาล

 

 1. ต้องทำการศึกษาผลกระทบทางยุทธศาสตร์ หรือ SEA โดยมีคณะนักวิชาการที่มีความเข้าใจในมิติด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสันติวิธี (แก้ไขปัญหาความขัดแย้งชายแดนใต้) เพื่อใช้หลักวิชาการในการตัดสินใจต่อโครงการนี้

 

 1. ในการตรวจสอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการที่ผ่านมา หากพบว่าเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานใดมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือสงสัยว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำความผิด จะต้องออกคำสั่งย้ายเจ้าหน้าที่เหล่านั้นให้พ้นจากหน้าที่ไปก่อน เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป โดยเฉพาะกรณีที่ดิน เป็นต้น

 

ทั้งนี้ ในเวลา 19.00 น. ทางกลุ่มเครือข่ายจะแถลงการณ์จัดตั้งหมู่บ้าน ที่ข้างทำเนียบรัฐบาล

 

เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น

 

 

 • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising