×

รศ.ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ

15 มีนาคม 2023

ว่าด้วยประสบการณ์ฝึกงานของผู้สอบบัญชี: มองสหรัฐฯ แล้วหันกลับมามองไทย

หากย้อนเวลากลับไปในพุทธศตวรรษที่แล้ว หรือราวเกือบหนึ่งร้อยปี กฎหมายหลักของสยาม หรือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้บัญญัติเกี่ยวกับการถือกำเนิดของหน้าที่และความรับผิดชอบของ ‘ผู้สอบบัญชี’ ไว้เป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการ ดังตัวอย่างตามบทบัญญัติต่อไปนี้ เช่น   มาตรา 1108 (6) เลือกตั้งกรรมการและพนักงานสอบบัญชีอันเป็นชุดแรกของบริษัทและวางกำหนด...
15 กุมภาพันธ์ 2023

นโยบายการกำหนดจำนวนผู้สอบบัญชีขั้นต่ำในสำนักงาน: นโยบายเอามือซุกหีบ?

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ได้   ประกาศข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 9/2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 ว่า ก.ล.ต. กำลังเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายหรือมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดจำนวนผู้สอบบัญชีในตลาดทุนขั้นต่ำในสำนักงานสอบบัญชีที่ดำเนินงานภายใต้เขตอำนาจของประเทศไทย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า ก....

MOST POPULAR

Close Advertising