×

THE STANDARD CAREERS : เปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงาน

THE STANDARD
รับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายตำแหน่ง เปิดพื้นที่ เปิดโอกาสให้ทุกคนมาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานและเติบโตไปด้วยกันกับเรา
Project Manager

รายละเอียดงาน
1. กำหนดตารางและระยะเวลาการทำงานภาพใหญ่ของโปรเจกต์องค์กรและลูกค้า
2. มอบหมายงานให้กับสมาชิกหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์นั้นๆ ควบคุมดูแลและอำนวยความสะดวกเพื่อให้กระบวนการทำงานสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
3. ติดต่อประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อดูแลการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
4. ควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ภายในงบประมาณของโปรเจกต์

คุณสมบัติ
1. อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านบริหารธุรกิจ พัฒนาธุรกิจ ตั้งแต่ 2-4 ปี
4. มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล รวบรวมข้อมูล นำเสนอ และรายงานผล
5. มีความรู้ ความเข้าใจในสินค้าและบริการทั้งหมดขององค์กร
6. มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการงานตามที่ได้รับมอบหมาย
7. มีความรู้ ความเข้าใจในการผลิตสินค้าและบริการขององค์กร


เมื่อกดส่งใบสมัครงานสำเร็จ ท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับอัตโนมัติของ Google Forms ทางบริษัทจะพิจารณาใบสมัครของท่าน และหากท่านผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อกลับไปภายใน 3 สัปดาห์ นับจากวันที่ท่านสมัครงาน

X
Close Advertising