×

THE STANDARD CAREERS : เปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงาน

THE STANDARD
รับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายตำแหน่ง เปิดพื้นที่ เปิดโอกาสให้ทุกคนมาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานและเติบโตไปด้วยกันกับเรา
Creative Marketing

รายละเอียดงาน
1. ออกแบบแนวคิด กลยุทธ์การสื่อสาร (Communication Strategy) พร้อมนำเสนอแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Idea) เพื่อนำเสนอผ่านสื่อภายใต้ THE STANDARD ที่เหมาะสม และตรงกับความต้องการของลูกค้า และความสนใจของผู้ชม ผู้ฟัง
2. จัดทำข้อเสนอ (Proposal) ให้มีความคิดสร้างสรรค์และน่าสนใจ
3. ร่วมประชุมกับลูกค้าเพื่อนำเสนอแนวคิดของงาน
4. ค้นคว้าและสรุปข้อมูลประกอบการทำข้อเสนอ (Proposal) หรือพัฒนาสินค้า เช่น เทรนด์การตลาด, ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า หรือเทรนด์ของโซเชียลมีเดีย
5. นำเสนอและถ่ายทอดแนวคิดของงานให้กับทีมที่เกี่ยวข้อง ทั้งส่วนของคอนเทนต์และโปรดักชัน
6. พัฒนาต่อยอดไอเดียร่วมกับทีมภายในองค์กรที่เกี่ยวข้องจนสำเร็จออกมาเป็นโปรดักต์

คุณสมบัติ
1. ปริญญาตรีทุกสาขา
2. มีความรู้ ความเข้าใจในสินค้าและบริการทั้งหมดขององค์กร
3. มีความรู้ ความเข้าใจผู้ชมและลูกค้า เพื่อออกแบบและพัฒนาสินค้าและบริการขององค์กร
4. มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการงานตามที่ได้รับมอบหมาย
5. มีความรู้ ความเข้าใจผู้ชมและลูกค้า เพื่อออกแบบและพัฒนาแผนการขายสินค้าและบริการขององค์กร
6. มีความรู้ ความสามารถ และทักษะความเป็นผู้นำและการบริหารสมาชิกในส่วนงาน


เมื่อกดส่งใบสมัครงานสำเร็จ ท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับอัตโนมัติของ Google Forms ทางบริษัทจะพิจารณาใบสมัครของท่าน และหากท่านผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อกลับไปภายใน 3 สัปดาห์ นับจากวันที่ท่านสมัครงาน

X
Close Advertising