×

ครม. อนุมัติงบกลาง 3,810 ล้านบาท ให้กรมราชทัณฑ์ เนื่องจากค่าวัสดุอาหารไม่เพียงพอ หวั่นกระทบภาพลักษณ์ราชการ

โดย THE STANDARD TEAM
28.09.2021
  • LOADING...
Department of Corrections

วันนี้ (28 กันยายน) ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 3,810 ล้านบาท ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ เนื่องจากค่าวัสดุอาหารไม่เพียงพอ 

 

โดยกระทรวงยุติธรรมระบุว่า กรมราชทัณฑ์ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายจริง ทำให้ยังคงมีหนี้ค่าวัสดุอาหารผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ จำนวน 3,810 ล้านบาท ซึ่งการมีหนี้ค้างชำระดังกล่าวเป็นเวลานานจะสร้างความเดือดร้อนทางด้านเศรษฐกิจกับผู้ขายซึ่งเป็นบุคคลภายนอก และจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของส่วนราชการ

 

ทั้งนี้ กรมราชทัณฑ์ได้จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายการค่าวัสดุอาหาร ปีงบประมาณ 2564 จากฐานผู้ต้องขังจำนวน 300,000 คน แต่ได้รับจัดสรรโดยคำนวณจากฐานผู้ต้องขัง 223,300 คน และค่าวัสดุอาหารผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์จากฐานจำนวน 4,000 คน แต่ได้รับการจัดสรรจากฐาน 2,500 คน โดยในปี 2564 มีจำนวนผู้ต้องขังเฉลี่ยตลอดปีงบประมาณจำนวน 328,344 คน และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์จำนวน 3,355 คน ซึ่งมากกว่าฐานที่ใช้ในการคำนวณในการจัดสรรงบประมาณ ประกอบกับได้มีการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุอาหารผู้ต้องขังค้างชำระ ปีงบประมาณ 2563 จึงคงเหลืองบประมาณเพื่อเบิกจ่ายค่าวัสดุอาหารผู้ต้องขังปีงบประมาณ 2564 ไม่เพียงพอ จำนวน 3,810 ล้านบาท

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising