×

ครม. อนุมัติงบกลาง 279 ล้านบาท จ่ายค่าทำศพผู้สูงอายุรายละ 3,000 บาท จำนวน 93,127 ราย

โดย THE STANDARD TEAM
06.09.2022
  • LOADING...

วันนี้ (6 กันยายน) รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. อนุมัติงบกลางปี 2565 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 279.38 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี รายละ 3,000 บาท ที่ค้างจ่ายในงบประมาณปี 2565 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – พฤษภาคม 2565 จำนวนทั้งสิ้น 93,127 ราย ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ

 

สำหรับคุณสมบัติผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิเงินค่าจัดการศพตามประเพณี รายละ 3,000 บาท มีดังนี้ 

 

  • ผู้สูงอายุที่เสียชีวิตจะต้องมีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สัญชาติไทย 
  • ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือผู้สูงอายุมีคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือยังไม่ได้ลงทะเบียน ต้องให้ผู้อำนวยการเขต หรือนายอำเภอ หรือกำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือนายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือนายกเมืองพัทยา หรือประธานชุมชน เป็นผู้ออกหนังสือรับรองตามแบบที่อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุกำหนด 
  • ผู้สูงอายุที่อยู่ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์ สถานดูแล สถานคุ้มครอง หรือสถานใดๆ ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการลักษณะเดียวกัน ซึ่งจัดการศพตามประเพณี โดยมูลนิธิ สมาคม วัด มัสยิด โบสถ์

 

รัชดากล่าวด้วยว่า ขั้นตอนการยื่นคำขอรับเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุที่เข้าเกณฑ์ สามารถยื่นคำขอในท้องที่ที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือภูมิลำเนาที่เสียชีวิต หากเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ยื่นคำขอที่สำนักงานเขต ส่วนจังหวัดอื่นให้ยื่นคำขอที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเทศบาล หรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หรือศาลาว่าการเมืองพัทยา โดยต้องยื่นคำขอภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณบัตร พร้อมเอกสารประกอบการยื่นคำขอเงินค่าจัดการศพ ดังนี้

 

1. ใบมรณบัตรของผู้สูงอายุ

 

2. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุ

 

3. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ ที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอ กรณีการจัดการศพตามประเพณีโดยมูลนิธิ สมาคม วัด มัสยิด โบสถ์ ให้แนบหนังสือแสดงการจดทะเบียนหรืออนุญาตให้สร้าง จัดตั้ง หรือดำเนินงานมูลนิธิ สมาคม วัด มัสยิด โบสถ์ด้วย

 

4. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ยื่นคำขอ

 

5. แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ Krungthai Corporate Online

 

6. แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (ศผส.01) หรือ (ศผส.02) แล้วแต่กรณี

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising