×

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล.อ. บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เป็นองคมนตรี

โดย THE STANDARD TEAM
22.10.2022
  • LOADING...

วันนี้ (22 ตุลาคม) ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ เรื่อง แต่งต้ังองคมนตรี โดยมีรายละเอียดระบุว่า

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า

 

ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังองคมนตรีตามประกาศ ลงวันที่ 24 มีนาคม พุทธศักราช 2564 แล้วนั้น

 

บัดนี้ ทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้น

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 11 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พล.อ. บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เป็นองคมนตรี

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม พุทธศักราช 2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

สำหรับ พล.อ. บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เกิดเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2481 ปัจจุบันอายุ 84 ปี เป็นนายกสมาคมทหารผ่านศึกเกาหลี ในพระบรมราชูปถัมภ์ คนที่ 10

 

ขณะที่มาตรา 10 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 บัญญัติว่า พระมหากษัตริย์ทรงเลือกและทรงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานองคมนตรีคนหนึ่ง และองคมนตรีอื่นอีกไม่เกิน 18 คน ประกอบเป็นคณะองคมนตรี

 

ปัจจุบันมีคณะองคมนตรีที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งแล้วจำนวน 18 คน รวมประธานองคมนตรีและบุคคลล่าสุดในวันนี้

 

อ้างอิง :

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising