×

ธปท. ประกาศหนุน NGFS Glasgow Declaration เตรียมผนวกปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของกรอบกำกับดูแล

15.11.2021
  • LOADING...
ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประกาศสนับสนุนแถลงการณ์ NGFS Glasgow Declaration: Committed to Action ของเครือข่าย Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System (NGFS) เพื่อให้คำมั่นในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะต่อไปของธนาคารกลางทั่วโลก ระหว่างการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (COP26) ที่เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร โดยระบุว่า ธปท. ในฐานะสมาชิกของ NGFS ได้กำหนดแผนงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินการด้านความยั่งยืนใน 4 ด้าน ได้แก่

 

  1. การกำหนดทิศทางนโยบายด้านความยั่งยืนในภาคการเงิน

 

ธปท. และหน่วยงานกำกับดูแลในภาคการเงิน ภายใต้คณะทำงานด้านความยั่งยืนในภาคการเงิน (Working Group on Sustainable Finance) จะร่วมกันดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาภาคการเงินเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Finance Initiatives for Thailand) ที่ประกาศเมื่อเดือนสิงหาคม 2564 ซึ่งประกอบด้วย 1. การกำหนดนิยามและจัดหมวดหมู่โครงการหรือกิจกรรมในภาคเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 2. การเปิดเผยข้อมูล ESG ที่มีคุณภาพ 3. การสร้างมาตรการจูงใจ 4. การสร้างสภาพแวดล้อมที่จะเอื้อให้ผู้เล่นในภาคการเงินสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือทางการเงินที่ตอบโจทย์ด้านความยั่งยืน และ 5. การสร้างทรัพยากรบุคคลในภาคการเงินที่มีคุณภาพและมีองค์ความรู้ในการผลักดันงานด้านการเงินเพื่อความยั่งยืน

 

โดยปัจจุบัน Working Group on Sustainable Finance อยู่ระหว่างการพัฒนานิยามและการจัดหมวดหมู่โครงการหรือกิจกรรมในภาคเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Taxonomy) เพื่อตอบโจทย์ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ รวมถึงได้หารือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและให้มีแนวทางที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยจะเผยแพร่กรอบ Green Taxonomy ระยะแรกได้ในปี 2565 

 

ขณะเดียวกัน ธปท. ยังร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนจัดทำ ASEAN Taxonomy ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจสีเขียวของประเทศสมาชิก รวมถึงการพัฒนาการเงินเพื่อความยั่งยืนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในภูมิภาค

 

ประกอบด้วย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธนาคารแห่งประเทศไทย

 

  1. การผนวกปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของกรอบการกำกับดูแล

 

ธปท. จะออกแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการธนาคารเพื่อความยั่งยืนในต้นปี 2565 เพื่อกำหนดความคาดหวังของ ธปท. ต่อการดำเนินการด้านความยั่งยืนของธนาคารพาณิชย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยจะพัฒนาต่อยอดจาก Sustainable Banking Guidelines ที่สนับสนุนการผนวกประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลในการดำเนินกิจการของธนาคารพาณิชย์ โดยเฉพาะโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กร กระบวนการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร และแนวทางการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 

  1. การนำผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินเสถียรภาพระบบการเงินและเศรษฐกิจ

 

ธปท. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลเงินกองทุนโดยทางการ (Pillar 2) ให้ยืดหยุ่นและครอบคลุมความเสี่ยงใหม่ๆ ได้ดียิ่งขึ้น โดยกำหนดให้การบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงินครอบคลุมปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 นอกจากนี้ ธปท. อยู่ระหว่างศึกษาเพื่อนำความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้ามาเป็นปัจจัยในการประเมินสถานการณ์แบบจำลองและการทดสอบภาวะวิกฤต (Scenario Analysis and Stress Testing) รวมถึงการนำปัจจัยความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมเข้ามาใช้ในการประเมินภาวะเศรษฐกิจมหภาค เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบความเสี่ยงดังกล่าวต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและเศรษฐกิจไทยในภาพรวม

 

  1. การเสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประชาคมระหว่างประเทศ

 

ธปท. จะร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ทั้งหน่วยงานกำหนดมาตรฐานสากล ผู้กำหนดนโยบาย และนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะในภาคการเงิน โดย ธปท. จะนำแนวปฏิบัติ NGFS มาปรับใช้เพื่อยกระดับบทบาทในการสนับสนุนการเงินสีเขียว และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 


 

ช่องทางติดตาม THE STANDARD WEALTH


Twitter: twitter.com/standard_wealth
Instagram: instagram.com/thestandardwealth
Official Line: https://lin.ee/xfPbXUP

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising