×

กรุงเทพฯ ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ได้คะแนนส่วนเปิดเผยข้อมูล-ป้องกันการทุจริต เต็ม 100 คะแนน

โดย THE STANDARD TEAM
11.08.2023
 • LOADING...
ความโปร่งใส

วานนี้ (10 สิงหาคม) กรุงเทพมหานคร เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งในปีนี้มีหน่วยงานเข้ารับการประเมินรวมทั้งสิ้น 8,323 หน่วยงาน 

 

สำหรับผลการประเมิน ITA 2566 กรุงเทพมหานครได้คะแนนเฉลี่ย 88.98 อยู่ในระดับผ่าน ผลการประเมินอยู่ในลำดับที่ 2 ของหน่วยงานประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ลำดับที่ 1 ของหน่วยงานประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษคือ เมืองพัทยา ได้ 98.94 คะแนน  

 

โดยมีผลการประเมินรายเครื่องมือ ดังนี้ เครื่องมือ IIT แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ได้ 82.44 คะแนน เครื่องมือ EIT แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกส่วนที่ 1 ได้ 79.40 คะแนน เครื่องมือ EIT ส่วนที่ 2 ได้ 82.24 คะแนน และเครื่องมือ OIT แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะได้ 100.00 คะแนน  

 

สำหรับสรุปผลการประเมินรายตัวชี้วัดของ กทม. มีคะแนนดังนี้ 

 

 • ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 92.27 
 • ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 77.83 
 • ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ 85.85 
 • ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 77.95 
 • ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 78.31 
 • ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน 82.88 
 • ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 81.22 
 • ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน 78.37 
 • ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 100.00
 • ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 100.00

 

ส่วนผลการประเมิน ITA 2566 ในภาพรวมระดับประเทศพบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 90.19 คะแนน มีทิศทางแนวโน้มดีกว่าปีที่ผ่านมา 2.62 คะแนน เมื่อพิจารณาสัดส่วนของหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินที่มีผลคะแนนผลการประเมินในระดับ 85 คะแนน หรือระดับผ่านขึ้นไป พบว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 6,737 หน่วยงาน จากทั้งหมด 8,323 หน่วยงาน คิดเป็น 80.94% โดยเป็นทิศทางที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาถึง 10.42% 

 

ในการแถลงข่าวประกาศผลครั้งนี้ มีการสรุปหน่วยงานรัฐที่ได้คะแนนสูงสุดในปีงบประมาณ 2566 โดยแบ่งเป็นกลุ่มแต่ละประเภท ดังนี้  

 

 1. ศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ และหน่วยงานในรัฐสภาที่ได้คะแนนสูงสุดคือ สำนักงานศาลปกครอง ได้คะแนนเฉลี่ย 97.74 คะแนน จัดอยู่ในระดับผ่านดี เพราะยังไม่ผ่านทั้ง 3 เครื่องมือชี้วัด  

 

 1. ส่วนราชการระดับกรมที่ได้คะแนนสูงสุดคือ กรมการปกครอง ได้ 99.03 คะแนน อยู่ในระดับผ่านดี เพราะไม่ผ่าน 3 เครื่องมือชี้วัดเช่นกัน  

 

 1. รัฐวิสาหกิจที่ได้คะแนนสูงสุดคือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ 99.35 คะแนน อยู่ในระดับผ่านดีเยี่ยม เพราะผ่าน 3 เครื่องมือ  

 

 1. องค์การมหาชนที่ได้คะแนนสูงสุดคือ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ได้ 98.06 คะแนน อยู่ในระดับผ่านดี  

 

 1. หน่วยงานอื่นของรัฐที่ได้คะแนนสูงสุดคือ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้ 98.48 คะแนน อยู่ในระดับผ่านดี  

 

 1. กลุ่มกองทุนที่ได้คะแนนสูงสุดคือ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ 95.77 คะแนน อยู่ในระดับผ่าน  

 

 1. สถาบันอุดมศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุดคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คะแนน 98.37 คะแนน อยู่ในระดับผ่านดีเยี่ยม เพราะผ่าน 3 เครื่องมือ  

 

 1. กลุ่มราชการส่วนภูมิภาคหรือจังหวัดที่ได้คะแนนสูงสุดคือ จังหวัดแพร่ ได้ 99.72 คะแนน ผ่านดีเยี่ยม  

 

 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (กทม. และเมืองพัทยา) ที่ได้คะแนนสูงสุด คือ อบจ.ยโสธร ได้ 99.43 คะแนน ผ่านดีเยี่ยม 

 

 1. กลุ่มเทศบาลนครที่ได้คะแนนสูงสุดคือ เทศบาลนครสกลนคร ได้ 98.10 คะแนน ผ่านดีเยี่ยม  

 

 1. กลุ่มเทศบาลเมืองที่ได้คะแนนสูงสุดคือ เทศบาลเมืองบางระจัน ได้ 99.63 คะแนน ผ่านดีเยี่ยม  

 

 1. กลุ่มเทศบาลตำบลที่ได้คะแนนสูงสุดคือ เทศบาลตำบลตะกุด จังหวัดสระบุรี ได้ 99.81 ผ่านดีเยี่ยม  

 

 1. กลุ่มองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ประมาณ 5,700 แห่ง ที่ได้คะแนนสูงสุดคือ อบต.ลาดกระทิง จังหวัดฉะเชิงเทรา และ อบต.โคกเจริญ จังหวัดพังงา ได้คะแนนเท่ากัน 99.79 คะแนน ผ่านดีเยี่ยมทั้ง 2 อบต.
 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising