×

กทม. ขยายเวลารับฟังความเห็นประชาชนต่อร่างผังเมืองรวมกรุงเทพฯ อีก 6 เดือน ถึง 30 ส.ค. 67

โดย THE STANDARD TEAM
29.02.2024
  • LOADING...
ผังเมืองรวมกรุงเทพฯ

วานนี้ (28 กุมภาพันธ์) ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เชิญชวนประชาชนแสดงความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)

 

โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการผังเมือง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการวางและผังเมืองรวม พ.ศ. 2565 และมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528

 

จากเดิม กำหนดระยะเวลาการแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2566 จนถึงวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567 และมีประกาศแก้ไขระยะเวลาเป็นตั้งแต่วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2566 จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

 

ล่าสุด เพื่อให้การรับฟังความคิดเห็นเป็นไปอย่างทั่วถึงและประชาชนทุกภาคส่วนได้มีระยะเวลาพิจารณาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) อย่างรอบด้าน รวมทั้งเพื่อให้ทราบถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชน กรุงเทพมหานครจึงแก้ไขเพิ่มเติมประกาศฯ โดยกำหนดระยะเวลาการแสดงความคิดเห็น เพื่อให้มีผลเกี่ยวกับสิทธิในการยื่นคำร้องขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นตั้งแต่วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2566 จนถึงวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2567

 

ทั้งนี้ ให้ยื่นแสดงความคิดเห็นดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

 

  1. ยื่นทางเว็บไซต์สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร https://webportal.bangkok.go.th/cpud
  2. ยื่นหนังสือด้วยตนเอง ณ สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร
  3. ส่งหนังสือทางไปรษณีย์ไปยังสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร เลขที่ 45 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising