×

TDRI

19 พฤษภาคม 2020

ถอดบทเรียนการทำงานแบบ Work from Home ในวิกฤตโควิด-19 อะไรคือสิ่งที่องค์กรและพนักงานต้องเรียนรู้

การทำงานที่บ้านเป็นหนึ่งในมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 เนื่องจากเป็นการจำกัดการติดต่อและการสัมผัสระหว่างคน ซึ่งช่วยลดอัตราการแพร่เชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ยังไม่มีวัคซีนและยารักษาโรค อย่างไรก็ตาม ยังมีคำถามว่า การทำงานที่บ้านจะมีผลกระทบอย่างไรต่อทั้งองค์กรและพนักงาน &...
21 เมษายน 2020

ถอดบทเรียนรับมือโควิด-19 จากต่างประเทศ จุดเปลี่ยนและประสบการณ์เปิดเมืองที่ไทยต้องเรียนรู้

เป็นเวลามากกว่า 3 เดือนแล้ว นับตั้งแต่การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาในเมืองอู่ฮั่น เมืองเอกของมณฑลหูเป่ย ประเทศจีน โดยปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวถูกจัดเป็นโรคที่มีการระบาดกระจายทั่วโลกหรือที่เรียกว่า Pandemic ตามการประกาศขององค์การอนามัยโลก เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 โดยในปัจจุบันได้มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อไปแล้วใน 210 ประเทศต่อพื้นที่ทั่ว...