Menu
261578

คสช. ประกาศเพิ่มแล้ว 50 รายชื่อ ส.ว. สำรอง พบชื่อเลขาธิการ กกต. – ซีอีโอสื่อ ติดโผด้วย

โดย THE STANDARD TEAM
12.06.2019
  • LOADING...

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 2/2562 เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลสำรองสำหรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา ตามมาตรา 269 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จำนวน 250 คน เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 นั้น ต่อมาในวันเดียวกันคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้กำหนดรายชื่อบุคคลสำรองสำหรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา ตามมาตรา 90 (1)(ข) ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พุทธศักราช 2561 จำนวน 50 คน และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 พร้อมทั้งได้กำหนดรายชื่อบุคคลสำรอง สำหรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา ตามมาตรา 90 (1)(ค) ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พุทธศักราช 2561 อีกจำนวน 50 คน ซึ่งถือว่ามีผลในทางปฏิบัติแล้วตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 และเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีหนังสือกราบเรียนให้ประธานวุฒิสภากรุณาทราบแล้ว เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พุทธศักราช 2562

 

เพื่อให้การดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พุทธศักราช 2561 ในห้วงเวลาต่อไป มีความเรียบร้อย ตลอดจนเพื่อเป็นการรองรับการสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงประกาศรายชื่อบุคคลสำรองสำหรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา 90 (1) (ค) ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พุทธศักราช 2561 ดังต่อไปนี้

 

1. นายดอน ปรมัตถ์วินัย
2. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์
3. นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์
4. นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร
5. นายวิชัย ทิตตภักดี
6. นายสุวัฒน์ จิราพันธุ์
7. พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล
8. พันตำรวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา
9. นายลือชา การณ์เมือง
10. นายอนุสิษฐ คุณากร

11. พลเอก สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล
12. นายประพันธุ์ คูณมี
13. พลตำรวจโท อำนวย นิ่มมะโน
14. นายอนุพร อรุณรัตน์
15. พลเอก พหล สง่าเนตร
16. พลเรือเอก ประสาน สุขเกษตร
17. พลเอก สุนทร ขำคมกุล
18. นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต
19. นายโสภณ เมฆธน
20. พลตำรวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย์

21. นายสมชาย มีเสน
22. นางถวิลวดี บุรีกุล
23. นายวรรณธรรม กาญจนสุวรรณ
24. นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์
25. นายอโณทัย ฤทธิปัญญาวงศ์
26. พลเอก ภาณุวัชร นาควงษม์
27. นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ
28. พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ
29. พลเอก เอกชัย จันทร์ศรี
30. นายนพปฎล สุนทรนนท์

31. นายภาณุวัฒน์ พันธุ์วิชาติกุล
32. พลตำรวจตรี พิสิษฐ์ เปาอินทร์
33. นายวันชัย ศารทูลทัต
34. นางเสาวณี สุวรรณชีพ
35. พลตรี อนุศิษฐ์ ศุภธนิต
36. นายทวีศักดิ์ สูทกวาทิน
37. พลเรือเอก ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ
38. นายสัญชัย จงวิศาล
39. พลเรือเอก จักรชัย ภู่เจริญยศ
40. นายนำชัย พรหมมีชัย

41. พลอากาศเอก เพิ่มเกียรติ ลวณะมาลย์
42. พลอากาศเอก ชนะ อยู่สถาพร
43. พลเอก องอาจ พงษ์ศักดิ์
44. นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์
45. นายบุญเลิศ คชายุทธเดช
46. นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ
47. นายไชยา ยิ้มวิไล
48. นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ
49. นายธวัชชัย ฟักอังกูร
50. นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์

 

ท้ังนี้ ต้ังแต่วันที่ 10 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562

 

ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน พุทธศักราช 1562
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ

 

สำหรับรายชื่อที่น่าสนใจ ส่วนใหญ่เป็นรายชื่อที่หากติดตามข่าวสารจะพบว่าเคยทำงานร่วมกับรัฐบาล เช่น นายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.ต่างประเทศคนปัจจุบัน ลำดับที่ 1 ,นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รมช.เกษตรฯ ลำดับที่ 4, พันตำรวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. ลำดับที่ 8, นายสมชาย มีเสน ผู้บริหารสื่อ ลำดับที่ 21 ,พลตำรวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย์ อดีตรองนายกฯ ลำดับที่ 20 ฯลฯ

 

 

 

 

อ้างอิง: 

  • LOADING...

READ MORE

FOLLOW US

MOST POPULAR