×

‘อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ’ หุ้นใหญ่ ‘MORE’ จ่ายเงิน 132 ล้านบาท เป็นค่าซื้อหุ้นเพิ่มทุน PP จำนวน 300 ล้านหุ้น ครบแล้ว

29.12.2022
  • LOADING...

บมจ.มอร์ รีเทิร์น หรือ หุ้น MORE แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ ได้ชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 300 ล้านหุ้น ที่ได้รับการจัดสรรในราคาหุ้นละ 0.44 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 132 ล้านบาท ครบเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565

 

บมจ.มอร์ รีเทิร์น เปิดเผยว่า ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement: PP) จำนวนไม่เกิน 300 ล้านหุ้น ให้แก่ อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดราคาเสนอขายหุ้น ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่า 90% ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท

 

สำหรับราคาตลาดหุ้นสามัญของบริษัทกำหนดไว้เท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น

 

ทั้งนี้ ตามมติคณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวในราคาหุ้นละ 0.44 บาทต่อหุ้น โดยเป็นราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 7 วันทำการของหุ้น MORE โดยไม่มีส่วนลด และเป็นการเสนอขายในจำนวน 300 ล้านหุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 132 ล้านบาท โดยกำหนดวันชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น PP ในระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2565 โดยเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 บริษัทได้รับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนจาก อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ ครบทั้งจำนวนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระของบริษัทฯ เดิม 343.84 ล้านบาท เป็นทุนชำระใหม่ 358.84 ล้านบาท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565

 

ปัจจุบัน อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ และยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 ใน บมจ.มอร์ รีเทิร์น ด้วยสัดส่วนหุ้น 23.69%


ข่าวที่เกี่ยวข้อง:


 

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising