×

ก.ล.ต. สั่งบอร์ด MORE ชี้แจงขายหุ้นเพิ่มทุนให้ ‘อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ’ หลัง IFA ให้ความเห็น ผู้ถือหุ้นไม่ควรอนุมัติ-พบความผิดปกติของราคาหุ้น

17.11.2022
  • LOADING...
MORE

สำนักงาน ก.ล.ต. แจ้งให้บอร์ด MORE ชี้แจงข้อมูลรายการเกี่ยวกับการขายหุ้นเพิ่มทุน ‘อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ’ หลังที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เห็นว่า ผู้ถือหุ้นไม่ควรลงมติอนุมัติ และมีข้อสังเกตเกี่ยวกับเหตุการณ์ความผิดปกติของราคาหุ้น MORE ซึ่งมีผลกระทบต่อการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน และผู้ถือหุ้นที่จะใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ระบุว่า สำนักงาน ก.ล.ต. ได้แจ้งให้คณะกรรมการ (บอร์ด) บมจ.มอร์ รีเทิร์น (MORE) ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้บริหาร คือ อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง​:


โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า ผู้ถือหุ้นไม่ควรลงมติอนุมัติ และมีข้อสังเกตเกี่ยวกับเหตุการณ์ความผิดปกติของราคาหุ้น MORE ซึ่งมีผลกระทบต่อการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน และผู้ถือหุ้นที่จะใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งความจำเป็นของการเพิ่มทุนในช่วงที่เหตุการณ์ดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง

 

สืบเนื่องจากคณะกรรมการ MORE มีมติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาวาระการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท คือ อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ และการขอผ่อนผัน Whitewash  

 

อย่างไรก็ตาม IFA ให้ความเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรลงมติ ‘ไม่อนุมัติ’ การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวและการขอผ่อนผัน Whitewash รวมทั้งมีความเห็นเพิ่มเติมจากเหตุการณ์ความผิดปกติของราคาหุ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในหลายประเด็น ได้แก่ 

 

  1. เนื่องจากราคาหุ้น MORE มีความผันผวนมาโดยตลอด การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนด้วยราคาตลาดจึงอาจไม่เหมาะสม 
  2. การที่ MORE ได้รับเงินจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ (MORE-W2) จึงสามารถนำเงินไปใช้ลงทุนตามแผนการใช้เงินเพิ่มทุนข้างต้นได้ โดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มทุนในช่วงที่เหตุการณ์ข้างต้นยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
  3. ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจไม่ได้สะท้อนเสียงของผู้ถือหุ้น ณ ปัจจุบันที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว

 

ก.ล.ต. เห็นว่า เนื่องจากเหตุการณ์ความผิดปกติของราคาหุ้น MORE ส่งผลกระทบต่อแผนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่อ้างอิงราคาเสนอขายจากราคาตลาด รวมทั้ง IFA มีข้อสังเกตเพิ่มเติมอีกหลายประเด็น อันเป็นเรื่องที่มีนัยสำคัญ และส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหลักทรัพย์ หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนของผู้ถือหุ้น ก.ล.ต. จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 58 (2) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ให้คณะกรรมการ MORE ชี้แจงข้อมูลและนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 พร้อมให้เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising