×

สินค้า เวียดนาม ได้รับความนิยมแค่ไหนเมื่อเทียบกับไทย

โดย THE STANDARD TEAM
19.08.2022
  • LOADING...
สินค้าเวียดนาม

สินค้าจาก เวียดนาม เริ่มมีความสำคัญต่อตลาดโลกเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง สะท้อนผ่านตัวเลขการเติบโตของการส่งออกสินค้าจากเวียดนามไปยังประเทศสำคัญทางเศรษฐกิจต่างๆ ซึ่งพบว่ามีการขยายตัวในระดับสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ รวมทั้งประเทศไทย 

 

จากข้อมูลของ Global Trade Atlas ซึ่งคำนวณโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พบว่า การส่งออกของไทยในช่วงการแพร่ระบาดของโควิดจะขยายตัวได้ดี แต่เมื่อเปรียบเทียบกับเวียดนามแล้ว ยังคงมีสัดส่วนการเติบโตที่ต่ำกว่าในหลายประเทศ 

 

ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนถึงความสามารถในการแข่งขันทางการส่งออกของไทยที่ยังคงต่ำกว่าเวียดนาม ส่วนหนึ่งเพราะเวียดนามมีข้อตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement หรือ FTA) ที่มากกว่าไทย โดยเวียดนามมี FTA รวม 15 ข้อตกลง ขณะที่ไทยมี FTA รวม 12 ข้อตกลง 

 

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลของ สศช. ระบุว่า นอกจากในเรื่อง FTA แล้ว ยังจำเป็นต้องให้ความสำคัญต่อปัจจัยสนับสนุนอีกหลายประการที่มีผลต่อความสามารถในการแข่งขันทางการค้า และตรงตามความต้องการของตลาด เช่น คุณภาพมาตรฐานของสินค้า ตลอดจนระดับเทคโนโลยีของสินค้า 

 

ดังนั้นการพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าระหว่างประเทศของไทยในระดับยุทธศาสตร์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรคำนึงถึงการเปรียบเทียบสถานะของการค้าของไทย และสถานะการค้าของประเทศคู่แข่งทางยุทธศาสตร์ทางการค้าในตลาดเดียวกัน เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ มาตรการ หรือแนวทางในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสม 

 

 

ภาพประกอบ: ธิดามาศ เขียวเหลือ

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories

Close Advertising