×

รองโฆษกรัฐบาลเผย กระทรวงคมนาคมเตรียมนำข้อเสนอ กมธ.แลนด์บริดจ์ หารือ 10 หน่วยงานก่อนเสนอ ครม.

โดย THE STANDARD TEAM
07.06.2024
  • LOADING...
แลนด์บริดจ์

วันนี้ (7 มิถุนายน) รัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบรายงานผลการพิจารณาศึกษาญัตติ เรื่อง การศึกษาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน (โครงการ แลนด์บริดจ์ ) ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน (โครงการแลนด์บริดจ์) สภาผู้แทนราษฎร

 

รัดเกล้ายังกล่าวด้วยว่า คณะกรรมาธิการได้พิจารณารายงานดังกล่าวเพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ์ ทั้งนิยามโครงการ รูปแบบโครงการ รูปแบบการลงทุน แนวทางการพัฒนาโครงการ เหตุผลที่มีโครงการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และโครงการแลนด์บริดจ์ในมิติต่างๆ และได้มีข้อเสนอแนะและข้อสังเกต สรุปสาระสำคัญข้อเสนอแนะและข้อสังเกต 6 ด้าน ดังนี้

 


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 


 

  1. ข้อเสนอแนะด้านการศึกษา อาทิ ควรกำหนดรูปแบบและวัตถุประสงค์ในการดำเนินการให้ชัดเจน ก่อนจะนำไปสู่การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและการตราพระราชบัญญัติต่อไป

 

  1. ข้อเสนอแนะด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเวนคืนที่ดิน เช่น ต้องสร้างการมีส่วนร่วมในพื้นที่และให้ข้อมูลในการดำเนินโครงการที่ชัดเจน รวมทั้งเป็นข้อมูลที่ประชาชนสามารถใช้ในการสนับสนุนโครงการได้ เพื่อสร้างความเข้าใจและลดความขัดแย้งในพื้นที่ 

 

  1. ข้อเสนอแนะด้านการขับเคลื่อนโครงการ เช่น ต้องมีการจัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ และกำกับดูแลการดำเนินโครงการและบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นรูปธรรมต่อไป

 

  1. ข้อสังเกตเกี่ยวกับกฎหมาย อาทิ ควรขอความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ให้ถอดบทเรียนจากการบังคับใช้ พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ว่ามีอุปสรรคหรือไม่และมีแนวทางแก้ไขอย่างไร

 

  1. ข้อสังเกตเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น ควรมีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน รวมถึงควรจัดให้มีตัวแทนหน่วยงานที่ทราบข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลแก่ประชาชน

 

  1. ข้อสังเกตด้านเศรษฐกิจ อาทิ ควรสรุปแนวทางการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการดึงดูดนักลงทุน 

 

โดย ครม. ได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักในการไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอีกกว่า 10 หน่วยงาน เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอแนะและข้อสังเกตดังกล่าว รวมทั้งสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวมให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอ ครม. ต่อไป 

 

“เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ครม. รับทราบการศึกษาโครงการฯ อีกทั้งยังรู้สึกยินดีที่นักลงทุนต่างประเทศให้ความสนใจเป็นอย่างมากจากกระแสการตอบรับหลังเดินสายโรดโชว์ มอบให้กระทรวงคมนาคมร่วมหารือกระทรวงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไป 

 

“ซึ่งวานนี้ สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ก็ได้ออกมาย้ำความมั่นใจว่า โครงการแลนด์บริดจ์นี้จะสร้างประโยชน์ต่อผู้ลงทุนและประเทศไทย ซึ่งบริษัทเอกชนที่เราชักชวน เช่น เมืองดูไบและเมืองปักกิ่ง ก็สนใจเป็นอย่างมาก 

 

“ตอนนี้กระบวนการโครงการแลนด์บริดจ์เป็นโครงการที่สร้างเงิน สร้างอาชีพ และสร้างโอกาส ให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมาก เป็นความน่าชื่นใจของคนไทยที่รัฐบาลไทยมีการทำงานกันอย่างต่อเนื่องไร้รอยต่อ โดยรัฐบาลชุดนี้มุ่งหน้าผลักดันโครงการนี้สู่ความสำเร็จอย่างเข้มแข็ง” รัดเกล้ากล่าว

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising