×

ภายใน 2 เดือนเห็นผล! คณะรัฐมนตรีอนุมัติร่าง พ.ร.บ. ตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาฯ

27.12.2018
  • LOADING...

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. จัดตั้ง ‘กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม’ พร้อมมีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระทรวง 18 คน คาดว่าจะเห็นกระทรวงใหม่ในอีก 1-2 เดือน

 

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. เกี่ยวกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่

  1. ร่าง พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ …) พ.ศ. ….
  2. ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. ….
  3. ร่าง พ.ร.บ. การอุดมศึกษา พ.ศ. ….
  4. ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมวิทยาศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ….

 

โดยให้ส่งร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ขณะที่ร่าง พ.ร.บ. สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. …. ยังรอให้กระทรวงการคลังเป็นฝ่ายพิจารณา ส่วนเรื่องการจัดตั้งกองทุนส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และการที่หน่วยงานของรัฐไม่ต้องนำส่งรายได้หรือเงินอื่นใดส่งคลัง โดยจะเริ่มเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งในวันที่ 2 มกราคม 2562

 

ทั้งนี้กระทรวงการอุดมศึกษาฯ จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระทรวงที่ประกอบไปด้วย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธาน และมีกรรมการอีก 17 คน ซึ่งจะมีอำนาจหน้าที่คือจัดโครงสร้างและอัตรากำลังของกระทรวง จัดทำแผนและขั้นตอนการถ่ายโอนทรัพย์สิน งบประมาณแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามที่คณะกรรมการฯ มอบหมาย เป็นต้น

 

“การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จะเป็นการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม ตั้งแต่ระดับนโยบายไปจนถึงระดับปฏิบัติ ซึ่งจะสามารถสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ หรือการเตรียมความพร้อมประเทศสู่ศตวรรษที่ 21 ตามแนวนโยบาย Thailand 4.0 ให้บรรลุผล คาดว่าจะเห็นกระทรวงใหม่นี้ได้ในอีก 1-2 เดือน” ดร.สุวิทย์กล่าว

 

นอกจากนี้ ดร.สุวิทย์กล่าวเสริมว่าสำหรับโครงสร้างกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จะมีสภานโยบายการอุดมศึกษาฯ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ทำหน้าที่เสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านการอุดมศึกษาและแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้งกำกับดูแลคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, คณะกรรมการการอุดมศึกษา, คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา และกองทุน

 

ขณะที่กระทรวงจะมีคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยประธานจะมาจากบุคคลที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิฯ ตามข้อเสนอของสภาเช่นเดียวกับคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ส่วนคณะกรรมการการอุดมศึกษามาจากคณะรัฐมนตรี ตามข้อเสนอของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย รวมถึงการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา เพื่อคอยดูแลส่วนราชการในกระทรวง สถาบันวิจัยในกระทรวงส่วนราชการ และสถาบันวิจัยนอกกระทรวง ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัยในกำกับ 25 แห่ง มหาวิทยาลัยของรัฐ 9 แห่ง และมหาวิทยาลัยเอกชน 75 แห่ง โดยกองทุนดังกล่าวจะจัดตั้งใหม่ภายใน 240 วัน หลัง พ.ร.บ. มีผลบังคับใช้

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising