×

แบงก์ธนชาต 9 เดือน กำไรโต 1.40% เหตุรายได้รวมโตและค่าใช้จ่ายหนี้สูญลดลง

18.10.2019
  • LOADING...
ธนาคารธนชาต

ธนาคารธนชาต รายงานผลประกอบการงวด 9 เดือนแรกของปี 2562 ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจำนวน 11,296 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.40% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

 

สาเหตุหลักมาจากการเติบโตของฐานรายได้รวม และการลดลงของค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ ถึงแม้ว่าสิทธิประโยชน์ทางภาษีของธนาคารได้หมดไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 แต่ผลการดำเนินงานก่อนภาษีของธนาคารและบริษัทย่อยยังเติบโตได้สูงถึง 11.40%

 

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 24,150 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.75% จากปริมาณสินเชื่อที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ (Yield on Earning Asset) ปรับตัวเพิ่มขึ้น

 

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 9,282 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.56% สาเหตุหลักมาจากกำไรจากเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้น 582 ล้านบาท แต่รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิลดลง 8.42% เป็นผลจากรายได้ค่าธรรมเนียมจากค่านายหน้าธุรกิจหลักทรัพย์

 

ฐานรายได้รวมเพิ่ม 4.14% จากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยที่ปรับตัวดีขึ้น

 

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน 15,543 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.63% จากการตั้งค่าใช้จ่ายเพื่อรองรับการชดเชยกรณีพนักงานเกษียณและเลิกจ้าง

 

ค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 3,044 ล้านบาท ลดลง 25.12% 

 

สินเชื่อด้อยคุณภาพ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ของงบการเงินรวมธนาคารมีจำนวน 21,614 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.82% จากสิ้นปีก่อน ทำให้อัตราเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้รวม (NPL Ratio) ของธนาคารและบริษัทย่อยเพิ่มมาอยู่ที่ 2.41% จากสิ้นปีก่อน 2.30%

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories