×

เปิดสาระสำคัญ ‘การคุมขังนอกเรือนจำ’ ในระเบียบกรมราชทัณฑ์ใหม่ จับตา 112 วันการถูกคุมตัวที่ รพ.ตำรวจ ของ ‘ทักษิณ’

โดย THE STANDARD TEAM
12.12.2023
 • LOADING...
ทักษิณ ชินวัตร

วันนี้ (12 ธันวาคม) มีรายงานว่าเมื่อวันที่ 6 ธันวาคมที่ผ่านมา สหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ได้ลงนามประกาศระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการดำเนินการสำหรับการคุมขังในสถานที่คุมขัง พ.ศ. 2566 ส่งถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัด

 

โดยมีเนื้อหา ระบุว่า ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการดำเนินการสำหรับการคุมขังในสถานที่คุมขัง พ.ศ. 2566 เพื่อให้การบริหารงาน การปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานเรือนจำและเจ้าหน้าที่ การปฏิบัติตัวของผู้ต้องขังและการอื่นอันจำเป็นเกี่ยวกับสถานที่คุมขังตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 เป็นไปในแนวทางและมาตรฐานเดียวกัน อาศัยอำนาจตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 

 

มีใจความสำคัญ ระบุว่า สถานที่คุมขัง หมายความว่า สถานที่คุมขังตามกฎหมายว่าด้วยราชทัณฑ์, ผู้กำกับสถานที่คุมขัง หมายความว่า ผู้บัญชาการเรือนจำที่ทำหน้าที่กำกับสถานที่คุมขัง, ผู้ดูแลสถานที่คุมขัง หมายความว่า

 

 1. ข้าราชการ พนักงานราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งอธิบดีมอบหมายให้ทำหน้าที่ในการกำกับ ดูแล และรับผิดชอบผู้ต้องขัง ซึ่งได้รับอนุญาตให้ไปคุมขังในสถานที่คุมขัง หรือ 

 

 1. เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่คุมขัง ซึ่งได้ให้ความยินยอมและยอมรับที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไข ที่รวมถึงคำแนะนำของเจ้าพนักงานตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ คณะทำงาน หมายความว่า คณะทำงานพิจารณาการคุมขังในสถานที่คุมขัง อธิบดี หมายความว่า อธิบดีกรมราชทัณฑ์

 

โดยในส่วนที่น่าสนใจคือ 

 

หมวดที่ 1 สถานที่คุมขัง ข้อที่ 6 การคุมขังผู้ต้องขังในสถานที่คุมขังให้สามารถทำได้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์และในสถานที่คุมขัง ดังต่อไปนี้

 

 1. การปฏิบัติตามระบบการจำแนกและการแยกคุมขัง โดยคุมขังในสถานที่สำหรับอยู่อาศัย สถานที่สำหรับควบคุม กักขัง หรือกักตัวตามกฎหมายของทางราชการที่มิใช่เรือนจำ

 

 1. การดำเนินการตามระบบการพัฒนาพฤตินิสัย โดยคุมขังในสถานที่ราชการ หรือสถานที่ที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐใช้ประโยชน์ในการจัดทำบริการสาธารณะ สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ วัดตามกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์ มัสยิดตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม สถานที่ทำการหรือสถานประกอบการของเอกชน สถานที่ทำการของมูลนิธิ สถานสงเคราะห์ หรือสถานที่ที่ใช้สำหรับการสังคมสงเคราะห์ ไม่ว่าจะเป็นของทางราชการหรือเอกชน

 

 1. การรักษาพยาบาลผู้ต้องขัง โดยคุมขังในสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

 

 1. การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย

 

ทั้งนี้ สถานที่คุมขังตามระเบียบนี้ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้

 

 1. กรณีอสังหาริมทรัพย์ ต้องมีทะเบียนบ้านและเลขประจำบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร

 

 1. กรณีอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต้องมีเลขที่อาคาร เลขที่ห้อง อักษรหรือสัญลักษณ์อื่นใด ที่สามารถระบุตำแหน่งของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวว่าอยู่ตำแหน่งใดของอสังหาริมทรัพย์ และอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวนั้นต้องมีทะเบียนบ้านและเลขประจำบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร

 

 1. สามารถกำหนดตำแหน่งหรือพิกัดเพื่อใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ การกำหนดและการยุบเลิกสถานที่คุมขังตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกำหนด

 

อีกส่วนที่น่าสนใจคือ หมวดที่ 2 คุณสมบัติของผู้ต้องขังที่ได้รับการพิจารณาให้ออกไปคุมขังยังสถานที่คุมขัง ในข้อ 8 ผู้ต้องขังที่จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกไปคุมขังในสถานที่คุมขัง ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 

 1. เป็นผู้ต้องขังตามกฎหมายราชทัณฑ์

 

 1. ผ่านการจำแนกลักษณะผู้ต้องขังหรือทบทวนแผนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังรายบุคคล และคณะทำงานเพื่อจำแนกลักษณะของผู้ต้องขังประจำเรือนจำเห็นว่า ควรกำหนดแผนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังรายบุคคล โดยให้คุมขังในสถานที่คุมขังตามระเบียบนี้

 

 1. มีคุณสมบัติเฉพาะ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ ลักษณะต้องห้าม และวิธีการคุมขังในสถานที่คุมขังสำหรับผู้ต้องขังแต่ละกลุ่มของกรมราชทัณฑ์

 

ส่วนการพิจารณาผู้ต้องขังของประกาศฯ มีการระบุไว้ว่า การให้ผู้ต้องขังออกไปคุมขังในสถานที่คุมขังตามระเบียบนี้ ให้คณะทำงานเพื่อจำแนกลักษณะของผู้ต้องขังประจำเรือนดำเนินการคัดกรอง แล้วเสนอต่อผู้บัญชาการเรือนจำ

 

โดยคณะทำงานพิจารณาเหตุผลดังต่อไปนี้ประกอบกัน

 

 1. ผู้ต้องขังดังกล่าวมีความเหมาะสมที่จะคุมขังในสถานที่คุมขังมากกว่าเรือนจำหรือไม่
 2. พฤติการณ์ก่อนต้องโทษและขณะต้องโทษ
 3. ความเสี่ยงในการกระทำผิดซ้ำ
 4. ความเสี่ยงในการหลบหนี
 5. ผลกระทบต่อสังคมหรือชุมชน
 6. ความเหมาะสมของแผนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง เงื่อนไขให้ปฏิบัติหรือข้อห้ามสำหรับผู้ต้องขัง และข้อปฏิบัติของผู้ดูแลสถานที่คุมขัง
 7. ความสะดวกของเรือนจำในการกำกับดูแลและตรวจสอบสถานที่คุมขัง
 8. ความเหมาะสมของสถานที่คุมขัง ให้คณะทำงานมีอำนาจแสวงหาข้อเท็จจริง และรวบรวมพยานหลักฐานได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องยึดตามเอกสารที่เรือนจำเสนอ

 

อย่างไรก็ตาม ประกาศฉบับนี้ถูกหลายภาคส่วนจับตาเป็นพิเศษว่าอาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้นักโทษรับโทษได้โดยไม่ต้องถูกคุมขังในเรือนจำ

 

โดยมีการเทียบเคียงกับกรณีของ ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ขณะนี้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจ หลังถูกย้ายตัวมารักษาตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2566 จากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร หลังถูกควบคุมตัวในช่วงเย็นของวันเดียวกัน 

 

ซึ่งจนถึงปัจจุบันนี้ทักษิณอยู่นอกเรือนจำรวมเวลาแล้ว 112 วัน

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising