×

กรมศิลป์ฯ และประชาชนร่วมใจทำความสะอาดพระพุทธรูปในระเบียงคด วัดสุทัศน์ วันอนุรักษ์มรดกไทย

โดย THE STANDARD TEAM
02.04.2019
  • LOADING...

วันนี้ (2 เม.ย.) กรมศิลปากรจัดกิจกรรมรณรงค์การดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2562 ณ โบราณสถานสำคัญ 4 ภาค ได้แก่ วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร โบราณสถานเมืองศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โบราณสถานเมืองเก่า จังหวัดพิจิตร โบราณสถานโนนเมือง จังหวัดขอนแก่น และวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยมีอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ.) ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ตามที่รัฐบาลได้ประกาศให้วันที่ 2 เมษายนของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น ‘วันอนุรักษ์มรดกไทย’ เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่องานด้านอนุรักษ์และสืบทอดมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ

สำหรับกิจกรรมรณรงค์การดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ ณ วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร กรมศิลปากร โดยกองโบราณคดี ได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดพระพุทธรูปในระเบียงคด และพระศรีศากยมุนี ที่ประดิษฐานภายในพระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร โดยมี นายสถาพร เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการกองโบราณคดี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากกรมศิลปากรในส่วนกลางและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันดำเนินการกว่า 200 คน

ทั้งนี้ วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร ถือเป็นวัดประจำรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในพื้นที่พระนครชั้นใน เมื่อ พ.ศ. 2350 และโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระวิหารหลวงขึ้นก่อนเพื่อประดิษฐานพระศรีศากยมุนี ซึ่งอัญเชิญมาจากพระวิหารหลวง วัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย

 

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories