×

การบินไทยแจ้ง มีผู้ผ่านการกลั่นกรองเป็นพนักงานรอบ 2 ทั้งสิ้น 1,500 คน จากผู้สมัคร 3,500 คน เตรียมเปิดรอบ 3 หลังยังขาดอีก 500 คน

30.04.2021
  • LOADING...
การบินไทยแจ้ง มีผู้ผ่านการกลั่นกรองเป็นพนักงานรอบ 2 ทั้งสิ้น 1,500 คน จากผู้สมัคร 3,500 คน เตรียมเปิดรอบ 3 หลังยังขาดอีก 500 คน

ตามที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรใหม่เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงาน และจะประกอบกิจการภายใต้โครงสร้างองค์กรใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งภายใต้โครงสร้างองค์กรใหม่ดังกล่าวมีพนักงานคงเหลือประมาณ 14,000-15,000 คน ตามความเหมาะสมกับแผนธุรกิจของการบินไทยในอนาคต 

 

ทั้งนี้ มีพนักงานแสดงความจำนงเข้าสู่กระบวนกลั่นกรองสู่โครงสร้างองค์กรใหม่ 2564 (Relaunch) ครั้งที่ 1 ด้วยความสมัครใจประมาณ 96% และผ่านการพิจารณากลั่นกรองครั้งที่ 1 ประมาณ 9,300 คน 

 

อย่างไรก็ตาม จากการกลั่นกรองครั้งที่ 1 ยังได้พนักงานยังไม่ครบตามจำนวนตำแหน่งงานที่กำหนด บริษัทจึงได้เปิดกระบวนการกลั่นกรองสู่โครงสร้างองค์กรใหม่ ครั้งที่ 2 โดยมีพนักงานมีความสนใจและแสดงความจำนงเข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองจำนวนมากประมาณ 3,500 คน และผ่านการพิจารณากลั่นกรองครั้งที่ 2 ประมาณ 1,500 คน

 

หลังจากบริษัทประกาศผลการกลั่นกรองสู่โครงสร้างองค์กรใหม่ 2564 ครั้งที่ 2 แล้ว พบว่ายังคงมีตำแหน่งที่ว่างเหลืออยู่อีกกว่า 500 ตำแหน่ง เนื่องจากไม่มีผู้แสดงความจำนงเข้าสู่บางตำแหน่ง หรือไม่มีผู้แสดงความจำนงที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมทั้งผู้ผ่านการกลั่นกรองสละสิทธิ์ 

 

ดังนั้น บริษัทจึงจัดให้มีกระบวนกลั่นกรองสู่โครงสร้างองค์กรใหม่ 2564 ครั้งที่ 3 โดยจะเปิดให้พนักงานสามารถแสดงความจำนงผ่านระบบ ตั้งแต่วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2564 และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองครั้งที่ 3 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ พนักงานที่ผ่านการกลั่นกรองครั้งที่ 3 จะเริ่มทำงานวันที่ 15 พฤษภาคม 2564

 

ทั้งนี้ บริษัทได้ขยายเวลาโครงการร่วมใจจากองค์กร (Mutual Separation Plan) แผน B (MSP B) และโครงการร่วมใจจากองค์กรแผน C (MSP C) เพื่อให้พนักงานสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2564 ประกาศผลวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

 

ในการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างของพนักงานทั้งหมด บริษัทได้ดำเนินการและพิจารณาอย่างรอบคอบรัดกุม ภายใต้กรอบกฎหมายล้มละลายและกฎหมายคุ้มครองแรงงาน โดยคำนึงถึงสถานการณ์ของบริษัทและความเป็นธรรมต่อพนักงานอย่างที่สุด เพื่อให้การบินไทยกลับมาเป็นองค์กรที่แข่งขันได้ สามารถสร้างความภูมิใจแก่ประเทศไทยได้ในฐานะที่เป็นสายการบินแห่งชาติ ที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศ 

 

พิสูจน์อักษร: วรรษมล สิงหโกมล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising