×

การบินไทย 9 เดือน ปี ’62 ขาดทุนเพิ่ม 175.1% รวม 1.11 หมื่นล้าน

15.11.2019
  • LOADING...
การบินไทย

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2562 พบภาพรวมมีรายได้ทั้งสิ้น 45,016 ล้านบาท ต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 2,937 ล้านบาท หรือ 6.1% 

 

เนื่องจากมีปัจจัยลบที่ส่งผลต่อการเดินทางของผู้โดยสารและการขนส่งสินค้า ขณะเดียวกันเจอการแข่งขันที่รุนแรง ทำให้รายได้จากการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าลดลงรวม 10.4% หรือ 4,605 ล้านบาท 

 

มีอัตราการใช้ประโยชน์ของเครื่องบินเท่ากับ 11.6 ชั่วโมง ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่เท่ากับ 12.1 ชั่วโมง ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสารลดลง 3.7% ส่วนปริมาณการขนส่งผู้โดยสารลดลง 0.6% อัตราการบรรทุกผู้โดยสารเฉลี่ย 80% สูงกว่าปีก่อนซึ่งเฉลี่ย 77.5% มีจำนวนผู้โดยสารรวม 6.06 ล้านคน เพิ่ม 0.8%

 

มีค่าใช้จ่ายรวม 47,858 ล้านบาท ต่ำกว่าปีก่อน 4,029 ล้านบาท หรือลดลง 7.8% สาเหตุหลักมาจากค่าน้ำมันที่ลดลง 13.7% หรือ 2,107 ล้านบาท เนื่องจากราคาน้ำมันลดลง 12.2% ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานไม่รวมน้ำมันลดลงจากปีก่อน 5.4% หรือ 1,914 ล้านบาท หลังจากปรับปรุงรายการจ่ายค่าทดแทนวันหยุดประจำปี (วันหยุดพักผ่อนประจำปีที่ใช้ไม่หมดภายใน 3 ปี) ซึ่งรับรู้ในปีงบประมาณ 2558-2561 จำนวน 1,261 ล้านบาท 

 

นอกจากนี้ยังต้องบันทึกรายจ่ายตามกฎหมายอีก 2,689 ล้านบาท มีผลขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินและเครื่องบินอีก 181 ล้านบาท แต่มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 919 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีการขาดทุนสุทธิ 4,682 ล้านบาท ขาดทุนสูงกว่าปีก่อน 994 ล้านบาท หรือ 27% โดยการขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 4,682 ล้านบาท

 

อย่างไรก็ตามงวด 9 เดือน รายได้รวมจํานวน 137,316 ล้านบาท ลดลง 11,342 ล้านบาท หรือ 7.6% สาเหตุหลักเกิดจากรายได้จากขนส่งลดลง 8.6% คิดเป็นรายได้ 11,655 ล้านบาท โดยในส่วนของรายได้จากค่าโดยสารและน้ำหนักส่วนเกินลดลง 7.1% มีสาเหตุหลักจากปริมาณการขนส่งผู้โดยสารลดลง 3.0%

 

ค่าใช้จ่ายรวมจํานวน 148,098 ล้านบาท ลดลง 3,467 ล้านบาท หรือ 2.3% โดยค่าน้ำมันเครื่องบินลดลง 5.5% หรือ 2,384 ล้านบาท ตามราคาน้ำมันเฉลี่ยที่ลดลง 7.6% และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานไม่รวมน้ำมันลดลง 974 ล้านบาท 

 

อย่างไรก็ตามเมื่อรวมกับแล้ว บริษัทฯและบริษัทย่อยมีขาดทุนสุทธิ 11,102 ล้านบาท ขาดทุนสูงกว่าปี ก่อน 7,066 ล้านบาท หรือ 175.1% โดยเป็นขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 11,120 ล้านบาท

 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีทรัพย์สินรวมจำนวน 258,194 ล้านบาท และมีหนี้สินรวมเท่ากับ 254,719 ล้านบาท 

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories