×

The Basket

9 มิถุนายน 2017

อาหาร ฟาร์ม ชีวิต The Basket ตะกร้าผักปลอดภัยจากสวนในบ้านของคุณเอง

     เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยนำเข้าปุ๋ยและสารเคมีการเกษตรจำนวนมาก รายงานสรุปการนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร ประจำปีพ.ศ. 2559 ของเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thailand Pesticide Alert Network: Thai-PAN) ระบุว่า มีมูลค่าสูงถึง 20,577,925,471.87 บาท      ประเทศไทยเราเป็นประเทศอันดับต้นๆ ในภูมิภา...