×
456102

Smart Logistics

เจาะยุทธศาสตร์ใหม่ EEC จุดแข็ง โอกาส และความสำเร็จ
18 กุมภาพันธ์ 2021

เจาะยุทธศาสตร์ใหม่ EEC จุดแข็ง โอกาส และความสำเร็จ

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กำหนดให้โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัดในภาคตะวันออก ได้แก่ ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา เป็นศูนย์กลางของการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ เพื่อนำพาประเทศไทยให้พ้นจากกับดักรายได้ปานกลางไปสู่สถานะประเทศที่มีรายได้สูง หรือประเทศที่พัฒนาแล้ว (Developed Country) ผ่านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ...
10 พฤษภาคม 2018

AIS พร้อมให้บริการ IoT เชิงพาณิชย์รายแรกของไทย หลังขยายเครือข่ายครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ [Advertorial]

ทุกวันนี้เราเริ่มเห็นภาพเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) หรืออินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่งคืบคลานเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตผู้คนชัดมากขึ้นเรื่อยๆ สอดคล้องตามโรดแมปและนโนบายของภาครัฐที่ต้องการขับเคลื่อน 7 จังหวัดต้นแบบในไทยให้กลายเป็นสมาร์ทซิตี้ เมืองอัจฉริยะในเร็ววัน (กรุงเทพฯ, เชียงใหม่, ภูเก็ต, ขอนแก่น, ชลบุรี, ระยอง และฉะเชิงเทรา)   ลำพังการ...