×

Rainbow Economy

ชาติพัฒนากล้าชูเศรษฐกิจสีรุ้ง
6 กุมภาพันธ์ 2023

ชาติพัฒนากล้าชูเศรษฐกิจสีรุ้ง เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจไทย 1 ล้านล้านบาท จากกลุ่ม LGBTQIA+ ทั่วโลก

วันนี้ (6 กุมภาพันธ์) เทมส์ ไกรทัศน์ ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เขต 3 จังหวัดภูเก็ต พรรคชาติพัฒนากล้า กล่าวว่า ตลาดนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ หรือ LGBTQIA+ ถือเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูงเมื่อเปรียบเทียบกับคนในวัยเดียวกัน และมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง    คนกลุ่มนี้มีไลฟ์สไตล์แบบ Work Hard, Pl...

Close Advertising