×

MASCI

7 ธันวาคม 2022

SCB Customer Center คว้า ‘ISO 18295-1’ เป็นธนาคารแห่งแรกในไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์ตระหนักถึงความสำคัญในการให้บริการลูกค้าอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในทุกช่องทาง โดยหนึ่งในช่องทางสำคัญที่ลูกค้าใช้ติดต่อกับธนาคารมากที่สุด ได้แก่ ศูนย์บริการลูกค้า หรือ Call Center ซึ่งไม่ได้เป็นช่องทางในการให้ข้อมูลหรือรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าเพียงเท่านั้น แต่ยังทำหน้าที่ติดต่อประสานงานปัญหาของลูกค้าไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จน...

Close Advertising