×
411397

LGBT and Human Resource Management

ธรรมศาสตร์เปิดอบรมหลักสูตร ‘LGBT and Human Resource Management’ หวังลดการตีตราและสร้างความเท่าเทียม
22 ตุลาคม 2020

ธรรมศาสตร์เปิดอบรมหลักสูตร ‘LGBT and Human Resource Management’ หวังลดการตีตราและสร้างความเท่าเทียม

ในปี 2562 งานวิจัยโดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) พบว่าแม้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่าเป็นดินแดนที่ยอมรับความแตกต่างและความหลากหลาย แต่ในความเป็นจริงบุคลากรที่มีความหลากหลายทางเพศยังคงถูกจำกัดสิทธิและถูกเลือกปฏิบัติ ซึ่งเป็นอุปสรรคในการหางานและทำงาน   การเลือกปฏิบัติดังกล่าวเกิดขึ้นสองรูปแบบ คือแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางก...