×

ธรรมศาสตร์เปิดอบรมหลักสูตร ‘LGBT and Human Resource Management’ หวังลดการตีตราและสร้างความเท่าเทียม

โดย THE STANDARD TEAM
22.10.2020
  • LOADING...
ธรรมศาสตร์เปิดอบรมหลักสูตร ‘LGBT and Human Resource Management’ หวังลดการตีตราและสร้างความเท่าเทียม

ในปี 2562 งานวิจัยโดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) พบว่าแม้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่าเป็นดินแดนที่ยอมรับความแตกต่างและความหลากหลาย แต่ในความเป็นจริงบุคลากรที่มีความหลากหลายทางเพศยังคงถูกจำกัดสิทธิและถูกเลือกปฏิบัติ ซึ่งเป็นอุปสรรคในการหางานและทำงาน

 

การเลือกปฏิบัติดังกล่าวเกิดขึ้นสองรูปแบบ คือแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การเลือกปฏิบัติแบบ ‘เป็นทางการ’ จะพบได้ในเงื่อนไขการทำงาน เช่น ขั้นตอนการรับเข้าทำงาน ค่าตอบแทนที่ไม่เท่าเทียม การถูกไล่ออก ไปจนถึงการถูกปฏิเสธไม่ให้เลื่อนตำแหน่งด้วยวิถีทางเพศ อัตลักษณ์ หรือการแสดงออกทางเพศ ส่วนการเลือกปฏิบัติแบบ ‘ไม่เป็นทางการ’ จะพบได้ในสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน เช่น การถูกระรานและถูกปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมโดยหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงาน

 

ล่าสุด ทางคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat Business School) โดยศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Consulting Networking and Coaching Center – CONC Thammasat) ได้จัดทำโครงการอบรมหลักสูตร LGBT Inclusive Workplace: A Practical Training for Employers and HR Professionals ขึ้น

 

หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบจากงานวิจัยและประสบการณ์โดยตรงด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรยุคใหม่ที่ต้องการก้าวให้ทันความเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกที่ให้ความสำคัญด้านสิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียม และการไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความแตกต่าง

 

โดยมุ่งหวังเชื่อมโยงความเข้าใจด้านความแตกต่างหลากหลายทางเพศ และศาสตร์แห่งการบริหารงานบุคคลสำหรับเจ้าของกิจการ ผู้บริหารองค์กร ภาคเอกชน ภาครัฐ และบุคลากรมืออาชีพที่ทำงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล และผู้สนใจในสาขาการบริหารบุคคล รวมถึงบุคลากรที่ทำงานด้าน Corporate Social Responsibility (CSR) และด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights)

 

“หลักสูตรนี้เป็นการสอนให้เรียนรู้ว่าทุกคนเท่าเทียมกัน ไม่ควรแบ่งแยกเพราะแค่มีเพศสภาพที่ต่างกัน ควรยอมรับทุกเพศสภาพซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐาน” รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าว

 

โดยโครงการอบรมหลักสูตร LGBT Inclusive Workplace: A Practical Training for Employers and HR Professionals เป็นหนึ่งในหลักสูตรของคณะที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางเพศ ซึ่งตอบสนองความต้องการ Lifelong Learning ในยุคปัจจุบันที่ต้องการเรียนรู้เพื่อการปรับตัวอย่างรวดเร็วและนำไปใช้ได้จริง มีวัตถุประสงค์หลักคือ 

 

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้และเพิ่มพูนความสามารถในการบริหารจัดการงานด้าน HR, LGBT Employees และ Talent Management

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสฝึกการตัดสินใจ แก้ปัญหา และพัฒนาความสามารถในด้านการจัดการ Diversity and Inclusion ในองค์กร 

3. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ขยายมุมมอง และรับทราบถึงทฤษฎี รวมทั้งทิศทางใหม่ๆ ในด้าน Human Resource Management ทางด้าน Sexual Diversity and Workforce 

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าอบรมด้วยกันเอง

5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และแนวคิดที่ทันสมัยไปใช้ในการพัฒนาองค์กรและความเป็นมืออาชีพของตนหรือองค์กรที่ทำงานอยู่

 

ทั้งนี้ โครงการอบรมหลักสูตร LGBT Inclusive Workplace: A Practical Training for Employers and HR Professionals จะเปิดอบรมในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดหลักสูตรได้ที่ conc.tbs.tu.ac.th/index.php/program/detailenrollment/567 หรือทางเฟซบุ๊ก www.facebook.com/conc.thammasat 

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories