×

JItta

20 มกราคม 2018

Startup The Series – EP22 : JItta : Invest with Passion

  ‘จิตตะ’ คือกลุ่มคนที่เริ่มต้นจากความหลงใหลในการลงทุนและต้องการสร้างแพลตฟอร์มวิเคราะห์การลงทุนแบบเน้นคุณค่า ตามแนวทางของนักลงทุนที่ยิ่งใหญ่ของโลกอย่าง วอร์เรน บัฟเฟตต์ ซึ่งรูปแบบการวิเคราะห์ของจิตตะได้รับการยอมรับจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง จนสามารถขยายธุรกิจไปไกลในหลายประเทศ วันนี้จิตตะมีรางวัล Startup of the Year เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ แ...