×
33635

Hachi

10 ตุลาคม 2017

‘แง่งามของความตาย’ สิ่งที่เรียนรู้ได้ผ่านภาพยนตร์ About Time, Up, Departures และ Hachi

     ไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองหรือคนรอบข้าง แต่ใครบ้างอยากเข้าใกล้ ‘ความตาย’ คงไม่มี… ในเมื่อหลีกหนีอย่างไรก็ไม่พ้น หรือหนทางที่แท้คือมองหาแง่งามจากเรื่องราวความตาย ถ้าเชื่อว่า ‘ดูหนังดูละครแล้วให้ย้อนมองดูชีวิต’ โลกภาพยนตร์เองก็น่าจะเป็นอีกหนึ่ง ‘บทเรียน’ ที่ทำให้เราได้มองเห็น ‘แง่งามของความตาย’ ได้อย่างแยบยลและไม่มีรสขมจนเกินไป… ...