×

Critical period

12 กรกฎาคม 2017

จะเกิดอะไรขึ้น ถ้านักวิทยาศาสตร์ทำให้ผู้ใหญ่เรียนรู้ภาษาที่สองได้ง่ายเหมือนเด็กๆ

     พัฒนาการทางภาษาและดนตรีนั้นเริ่มต้นจากการได้ยิน เซลล์ประสาทในสมองของเด็กน้อยที่ยังพูดอ้อแอ้ๆ อยู่นั้นกำลังรับรู้และตอบสนองต่อเสียงที่พวกเขาได้ยินได้ฟังอย่างแข็งขัน ซึ่ง 5 ขวบแรกของชีวิตเป็นช่วงเวลาทองของการเรียนรู้ หรือ Critical Period โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเรียนรู้ด้านเสียงและภาษา เนื่องจากระยะนี้สมองจะมีความยืดหยุ่น (Brain Plas...

Close Advertising