×

Charles Darwin

ชาร์ลส์ ดาร์วิน
2 ตุลาคม 2022

2 ตุลาคม 1836 – ชาร์ลส์ ดาร์วิน สิ้นสุดการเดินเรือสำรวจทางธรรมชาติวิทยานาน 5 ปี

ชาร์ลส์ ดาร์วิน นักธรรมชาติวิทยาได้เดินทางไปกับเรือสํารวจบีเกิลของรัฐบาลอังกฤษ ซึ่งเดินทางไปสํารวจและทําแผนที่ของฝั่งของทะเลทวีปอเมริกาใต้   ตลอดการเดินทางไปกับเรือหลวงบีเกิลเป็นเวลาเกือบ 5 ปี (27 ธันวาคม ค.ศ. 1831 ถึง 2 ตุลาคม ค.ศ. 1836) ดาร์วินได้เรียนรู้และมีประสบการณ์มากมาย เขาได้แนวความคิดและการวิเคราะห์จากสิ่งท่ีได้พบเห็น รวมทั้งส...
Charles Darwin
2 ตุลาคม 2019

2 ตุลาคม 1836 – ชาร์ลส์ ดาร์วิน สิ้นสุดการเดินเรือสำรวจทางธรรมชาติวิทยานาน 5 ปี

ชาร์ลส์ ดาร์วิน นักธรรมชาติวิทยาได้เดินทางไปกับเรือสํารวจบีเกิลของรัฐบาลอังกฤษ ซึ่งเดินทางไปสํารวจและทําแผนที่ของฝั่งของทะเลทวีปอเมริกาใต้   ตลอดการเดินทางไปกับเรือหลวงบีเกิลเป็นเวลาเกือบ 5 ปี (27 ธันวาคม ค.ศ. 1831 ถึง 2 ตุลาคม ค.ศ. 1836) ดาร์วินได้เรียนรู้และมีประสบการณ์มากมาย เขาได้แนวความคิดและการวิเคราะห์จากสิ่งท่ีได้พบเห็น รวมทั้งสม...