×

Carbon Tax

14 ธันวาคม 2023

World Bank ประเมินความเสียหายด้านสุขภาพจาก PM2.5 ทุบเศรษฐกิจไทยถึง 6% ของ GDP แนะใช้กลไก Carbon Pricing แก้ปัญหา

World Bank เผยความเสียหายต่อสุขภาพจาก PM2.5 ทำให้ ‘ไทย’ เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจถึง 6% ของ GDP พร้อมระบุอีกว่าไทยควรใช้กลไก Carbon Pricing มากขึ้น และจำเป็นต้องมีความทะเยอทะยานเชิงนโยบายมากกว่านี้ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมาย Net Zero ได้   ธนาคารโลก (World Bank) เปิดตัวรายงานตามติดเศรษฐกิจไทย (Thailand Economic Monior) ฉบับธันวาคม 2566...
27 ธันวาคม 2022

ครม. ขยายเวลา ‘มาตรการภาษีลดโลกร้อน’ ถึงปี 2570 สร้างแรงจูงใจสู่การเป็นกลางทางคาร์บอน

วันนี้ (27 ธันวาคม) รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) รวม 2 ฉบับ ซึ่งเป็นการขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้   ฉบับที่ 1 ร่าง พ.ร.ฎ. ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสำคัญเป็นการขยายร...

X
Close Advertising