×
490440

App Tracking Transparenc

Data Privacy
18 พฤษภาคม 2021

ในวันที่ Cookie ไม่มีความหมายอีกต่อไป นักโฆษณาต้องปรับตัวก่อนตาย ในยุค Data Privacy ที่ลงเงินเท่าไรกลับไม่ได้ผลเลย!

กลายเป็นเรื่องที่นักการตลาดต้องขบคิดขึ้นมาอย่างหนักว่า ในยุคที่ Cookie ไม่มีความหมายอีกต่อไป นักการตลาดต้องปรับตัวอย่างไรในวันที่ Data Privacy ทำให้โฆษณาที่คุณเคยลงเงินไปไม่ได้ผลอีกแล้ว   น้ำหวาน-ชวนา กีรติยุตอมรกุล Managing Director ของ CJWORX Group ให้มุมว่า ในปี 2021 กฎหมาย PDPA เริ่มถูกบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งส่งผลให้การตั้งค่าค...