Menu

สมเด็จพระสังฆราช

สมเด็จพระสังฆราช
26 มิถุนายน 2019

26 มิถุนายน 2470 – วันประสูติของสมเด็จพระสังฆราช

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้รับโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช ลำดับที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์   มีนามเดิมว่า อัมพร ประสัตถพงศ์ ประสูติเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2470 ที่ตำบลบางป่า อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี   ปี 2552 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และในวันที่ 5 ธันว...
18 ธันวาคม 2018

สมเด็จพระสังฆราชประทานพรปีใหม่ 2562 “ความอดทนนำมาซึ่งประโยชน์สุข”

เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระรูป ฉายเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ณ ตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทับพระเก้าอี้สำหรับเจ้าอาวาส ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นเครื่องสังเค็ดงานพระเมรุ สมเด็...
6 กันยายน 2018

มหาเถรสมาคมเสนอยูเนสโกให้ กรมพระยาวชิรญาณฯ สังฆราชพระองค์ที่ 10 เป็นบุคคลสำคัญของโลก

นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ในฐานะรองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมได้รับทราบการเสนอพระนามสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 10 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นบุคคลสำคัญของโลกต่อองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) เนื่องในโอกาสครบ 1...