×

วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติ

14 มกราคม 2024

14 มกราคม – วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2533 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อขออนุมัติให้วันที่ 14 มกราคมของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนในชาติได้ตระหนักถึงผลเสียหายที่เกิดจากการตัดไม้ทำลายป่า    โดยเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2532 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทร...


X
Close Advertising