Menu

วันผู้สูงอายุ

On this day วันผู้สูงอายุ
13 เมษายน 2019

13 เมษายน – วันผู้สูงอายุ

วันผู้สูงอายุ จุดเริ่มต้นมาจากสมัยรัฐบาลพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ เพราะเห็นปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น และคิดว่าจะทำอย่างไร จึงจะให้ลูกหลานได้กลับมารวมตัวกันในวันสำคัญเช่นนี้   คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2525 อนุมัติให้วันที่ 13 เมษายนของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุ เพราะนอกจากเป็นวันสงกรานต์หรื...