×

ฤดี ภริงคาร

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
18 กรกฎาคม 2023

ทิศทางใหม่ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า มุ่งหน้าเพิ่มโอกาสให้ประชาชนและชุมชนเข้าถึงเงินมากยิ่งขึ้น

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) กำลังพิจารณาที่จะปรับแก้เงื่อนไขบางประการสำหรับโครงการที่จะเสนอขอเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า  ให้มีการกระจายอำนาจไปสู่ชุมชนมากขึ้น โดยพิจารณาขั้นตอนการดำเนินงานในส่วนไหนที่มีความยุ่งยาก และใช้เวลานาน ควรจะมีการปรับแก้ให้มีความกระชับ รวดเร็ว และชุมชนเข้าถึงแหล่งเงินได้มากขึ้น เพื่อช่วยผลั...
ป่าชายเลน ภูเก็ต
17 มิถุนายน 2023

คน-ป่า-ชุมชน เรียนรู้และอนุรักษ์ป่าชายเลนอย่างยั่งยืนที่ภูเก็ต จากการสนับสนุนงบประมาณของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการศูนย์อนุรักษ์และฟื้นฟูปูแสม ปูดำ สู่การจัดการธรรมชาติ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่ตั้งอยู่ในชุมชนป่าชายเลนคลองเกาะผี อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุ...


X
Close Advertising