×

ราชกิจจานุเบกษา

9 กันยายน 2020

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศห้ามขายเหล้า-เบียร์ ผ่านออนไลน์ อีก 90 วัน มีผลใช้บังคับ

วานนี้ (8 กันยายน) ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรือในลักษณะการขายทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ความว่า   เนื่องจากในปัจจุบันมีวิวัฒนาการของการใช้เทคโนโลยีที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ผู้ประกอบการและร้านค้าบางส่วนใช้ช่องทางในการซื้อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอน...
1 กันยายน 2020

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศให้ ปรีดี ดาวฉาย ลาออก รมว.คลังแล้ว

วันที่ (1 กันยายน) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รัฐมนตรีลาออก มีรายละเอียดระบุว่า   ด้วยนายปรีดี ดาวฉาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2563 ความเป็นรัฐมนตรีของนายปรีดี ดาวฉาย จึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2563 ตามความในมาตรา 170 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ...
26 สิงหาคม 2020

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ‘ใบสั่งจราจร’ รูปแบบใหม่ เริ่มใช้ 1 พฤศจิกายนนี้

วานนี้ (25 สิงหาคม) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงนามโดย พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เรื่อง กำหนดแบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจร พ.ศ. 2563 โดยที่พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 กำหนดให้แบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรต้องเป็นไปตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประกาศกำหนด    อาศัยอำนาจตามความใน...
6 สิงหาคม 2020

6 รัฐมนตรีป้ายแดง ร่วมวง ครม. ประยุทธ์ 2/2

วันนี้ (6 สิงหาคม) ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่ในการปรับคณะรัฐมนตรีรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ครั้งล่าสุดแล้ว (ครม. ประยุทธ์ 2/2) มีรายชื่อดังต่อไปนี้      ภาพประกอบ: อนงค์นาฎ วิวัฒนานนท์...
6 สิงหาคม 2020

BREAKING: โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ครม. ประยุทธ์ 2/2 แล้ว

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่ ในการปรับคณะรัฐมนตรีรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ครั้งล่าสุดแล้ว (ครม. ประยุทธ์ 2/2) มีรายชื่อดังต่อไปนี้   - ดอน ปรมัตถ์วินัย เป็นรองนายกรัฐมนตรีอีกตำแหน่งหนึ่ง - สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน - ปรีดี ดาวฉาย รัฐมนตรีว่าการ...
18 กรกฎาคม 2020

ปิดตำนานสหภาพแรงงานการบินไทย ราชกิจจานุเบกษาประกาศสิ้นสภาพแล้ว

วันนี้ (17 กรกฎาคม) ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศนายทะเบียนที่ 1/2563 เรื่อง สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยสิ้นสภาพ โดยมีรายละเอียดระบุว่า ตามที่นายทะเบียนได้รับจดทะเบียนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย เลขทะเบียนที่ สรร.35 โดยมีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครนั้น   เนื่องจากกระทรวงการคลังได้ล...
17 กรกฎาคม 2020

ราชกิจจาฯ เผยชื่อกรรมการปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน 185 คน สุภาพ-สนธิญาณ ร่วมปฏิรูปการเมือง เสรี-สุทธิชัย ปฏิรูปสื่อ

วันนี้ (16 กรกฎาคม) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 ลงนามโดย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยเนื้อหาของประกาศฯ ดังกล่าวระบุว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา และมีมติเมื่อวันที...
2 กรกฎาคม 2020

ออกประกาศขยายเวลาห้ามส่งออกหน้ากากอนามัยออกไปจนถึง 3 กุมภาพันธ์ 2564

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 17 พ.ศ. 2563 เรื่อง ขยายระยะเวลาการควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งหน้ากากอนามัย ระบุว่า   ตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 เรื่อง การควบคุมการส่ง...
12 มิถุนายน 2020

พ.ร.ฎ. ลดภาษีที่ดิน-สิ่งปลูกสร้างบางประเภท 90% มีผลบังคับใช้แล้ว บรรเทาพิษเศรษฐกิจจากโควิด-19

เมื่อวานนี้ (11 มิถุนายน) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. 2563 โดยระบุเหตุผลในการออกพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ว่า   โดยที่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 กำหนดให้จัดเก็บภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 แต่โดยที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201...
22 พฤษภาคม 2020

ราชกิจจาฯ ประกาศ ‘22 หน่วยงานและกิจการ’ ไม่ต้องอยู่ภายใต้ พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคล

วานนี้ (21 พฤษภาคม) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563   ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า...