×

ราชกิจจานุเบกษา

22 พฤษภาคม 2020

ราชกิจจาฯ ประกาศ ‘22 หน่วยงานและกิจการ’ ไม่ต้องอยู่ภายใต้ พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคล

วานนี้ (21 พฤษภาคม) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563   ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า...
15 พฤษภาคม 2020

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศยกเลิก เกาหลีใต้ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายโควิด-19 มีผล 16 พ.ค. นี้

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ยกเลิกท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ตามที่ อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการด้านวิชาการได้ประกาศให้สาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea) และสาธารณรัฐ...
15 พฤษภาคม 2020

ประกาศทางการ ข้อกำหนดคลายล็อกระยะ 2 ลดเวลาเคอร์ฟิวเป็น 5 ทุ่มถึงตี 4 ผ่อนปรนกิจกรรม-กิจการเพิ่ม มีผล 17 พฤษภาคม

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 7) โดยมีสาระสำคัญ อาทิ ปรับเวลาเคอร์ฟิว ห้ามออกนอกเคหสถานเป็นเวลา 23.00-04.00 น. และผ่อนผันให้มีการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาเพื่อประโยชน์สาธารณะ แต่ยังห้ามใช้จัดการเรียนการสอน   ขณะเดียวกันได้ผ่อนคลายใ...
10 พฤษภาคม 2020

ห้ามนายจ้างปิดงาน-ลูกจ้างนัดหยุดงานทั่วประเทศ หากมีข้อพิพาททางแรงงานในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ให้ข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้เข้าสู่การชี้ขาดของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ และห้ามนายจ้างปิดงานหรือลูกจ้างนัดหยุดงานในระหว่างประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน    ด้วยนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตามมาต...
6 พฤษภาคม 2020

คลัง ออกประกาศให้นายจ้าง-ลูกจ้าง ที่ประสบปัญหาจากโควิด-19 เลื่อนส่งเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพได้

เมื่อวานนี้ (5 พฤษภาคม) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่รายละเอียดประกาศกระทรวงการคลัง ซึ่งลงนามโดย อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เรื่อง กําหนดประเภทธุรกิจ ระยะเวลา และเงื่อนไขให้ลูกจ้างหรือนายจ้างหยุดหรือเลื่อนการส่งเงินสะสม หรือเงินสมทบเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพในท้องที่ที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจสาธารณภัย หรือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทางเศร...
4 พฤษภาคม 2020

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ‘นุรักษ์ มาประณีต’ เป็นองคมนตรี

    วันนี้ (4 พฤษภาคม) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งองคมนตรี โดยมีรายละเอียดความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งองคมนตรีตามประกาศ ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2561 แล้วนั้น ...
2 พฤษภาคม 2020

กระทรวงศึกษาฯ ออกระเบียบใหม่ ให้นักเรียนไว้ผมยาวได้ แต่ห้ามย้อม ห้ามไว้หนวด ไว้เครา

วันนี้ (1 พฤษภาคม) ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563 ซึ่งมีรายละเอียดสรุปว่า โดยที่เป็นการสมควรกำหนดข้อปฏิบัติและข้อห้ามปฏิบัติในการไว้ทรงผมของนักเรียน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการของสถานศึกษา มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และการปฏิบัติตนของนักเรียนเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวมทั้งเป็นการค...
1 พฤษภาคม 2020

นายกฯ ตั้ง 13 รายชื่อเป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ-สังคม ศบค. มีหมอเหรียญทอง-วีระ นักจัดรายการชื่อดัง

วันนี้ (1 พฤษภาคม) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คําสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ท่ี 21/2563 เรื่อง แต่งต้ังคณะที่ปรึกษาด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมีรายละเอียดดังนี้   เพื่อให้การปฏิบัติงานของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็น...
1 พฤษภาคม 2020

BREAKING: คำสั่งเป็นทางการ นายกฯ ให้ผ่อนปรนทำกิจกรรม เปิดสถานประกอบการได้ วันที่ 3 พฤษภาคมนี้ ห้ามบริโภคเหล้าที่ร้าน

วันนี้ (1 พฤษภาคม) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนดตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 6) โดยมีใจความสำคัญว่า นายกรัฐมนตรีออกข้อกำหนดเป็นการทั่วไป และข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการต่างๆ ผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการทำกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต ตลอด...
ล็อกดาวน์
30 เมษายน 2020

นายกฯ ออกข้อกำหนด เบรกผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ ยังไม่ให้คลายล็อก จนกว่าจะมีประกาศ-คำสั่งเป็นอย่างอื่น

วันนี้ (29 เมษายน) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 4) โดยมีรายละเอียดดังนี้   ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 และประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั...