×

ราชกิจจานุเบกษา

สาธิต ปิตุเตชะ
24 มิถุนายน 2022

สาธิตแจง ประกาศราชกิจจาฯ ถอดมาสก์ตามสมัครใจ ยังมีเงื่อนไขระยะห่าง พื้นที่เสี่ยง และกลุ่มเสี่ยง ขอให้ปฏิบัติตามเคร่งครัด

วันนี้ (24 มิถุนายน) ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 46 ซึ่งมีเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตามความสมัครใจ โดยระบุว่า ประกาศเรื่องของการสวมหรือถอดหน้ากากอนามัยตามความสมัครใจนั้น เป็นแบบมีเงื...
ใส่หน้ากากอนามัยแบบสมัครใจ
24 มิถุนายน 2022

กทม. เตรียมประชุมด่วน หลังมีประกาศใส่หน้ากากอนามัยแบบสมัครใจ พร้อมขอความร่วมมือประชาชน ถอดเฉพาะที่โล่งแจ้งเท่านั้น

วันนี้ (24 มิถุนายน) ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) กล่าวถึงแนวปฏิบัติของกรุงเทพมหานคร (กทม.) หลังจากที่มีประกาศราชกิจจานุเบกษา ออกข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 ประกาศผ่อนคลายมาตรการโควิดให้ประชาชนถอดหน้ากากอนามัยได้ หรือสวมหน้ากากอนามัยโดยความสมัครใจ    ชัชชาติกล่าวว่า กทม. จะมีการนัดประชุมด่วนกับคณะกรรมการ...
การสวมหน้ากากอนามัย
24 มิถุนายน 2022

มีผลทันที! ราชกิจจาฯ ประกาศผ่อนคลายการสวมหน้ากากอนามัยทั่วราชอาณาจักรให้เป็นโดยความสมัครใจ

วันนี้ (23 มิถุนายน) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 46) โดยมีสาระสำคัญตอนหนึ่งระบุว่า   ข้อ 3 การผ่อนคลายข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทั่วราชอาณาจักร เพื่อให้ประชาชนสามารถดําเนินชีวิตได้ใกล้เคียงกับสภาวะปกติยิ่งขึ้น จึงสมคว...
เตาเผาศพ
22 มิถุนายน 2022

ราชกิจจาฯ กำหนด ‘เตาเผาศพ’ เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ ต้องควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสีย

วันนี้ (22 มิถุนายน) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้เตาเผาศพเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565 ลงนามโดย วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    ซึ่งประกาศดังกล่าวระบุใจความสำคัญว่า โดยที่เป็นก...
กลิ่น-ควันกัญชา กัญชง
15 มิถุนายน 2022

มีผลวันนี้! ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ สธ. เรื่อง ‘กลิ่น-ควันกัญชา กัญชง’ เป็นเหตุรำคาญ

วันนี้ (15 มิถุนายน) นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ประกาศ สธ. เรื่อง กำหนดให้การกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด เป็นเหตุรำคาญ พ.ศ. 2565 ซึ่งลงนามโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ดร.สาธิต ปิตุเตชะ) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา โดยม...
ภาษีมูลค่าเพิ่มการโอนคริปโต
25 พฤษภาคม 2022

ราชกิจจาฯ ประกาศยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มการโอน ‘คริปโต’ ถึงสิ้นปี 2566

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 744) พ.ศ. 2565   พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า   โดยที่เป็นการสมควรยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสําหรับการโอนคริปโตเคอร์เรนซีหรือโทเค...
Car Seat
10 พฤษภาคม 2022

Car Seat สำคัญอย่างไร ภาครัฐควรมีนโยบายอะไรเพิ่มเติมบ้าง

หลังจากที่ พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 ซึ่งกำหนดให้คนโดยสาร ‘รถยนต์’ ที่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี หรือสูงไม่เกิน 135 เซนติเมตร ต้องจัดให้นั่งใน ‘ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก’ (Car Seat) หรือมีวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ถึงแม้จะเริ่มบังคับใช้อย่างเร็วที่สุดในอีก 120 วัน หรือต...
Car Seat
9 พฤษภาคม 2022

ราชกิจจาฯ ออกประกาศ เด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ต้องนั่ง Car Seat ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 2,000 บาท

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคมที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565 โดยบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 120 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้   มาตรา 7 ให้ยกเลิกความในมาตรา 123 แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ง...
เริ่มนับหนึ่งเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก.-นายกเมืองพัทยา กกต. ออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการแล้ว
25 มีนาคม 2022

เริ่มนับหนึ่งเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก.-นายกเมืองพัทยา กกต. ออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการแล้ว

วันนี้ (25 มีนาคม) ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดระบุว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครนั้น   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐ...
พ.ร.ฎ.จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ ฉบับที่ 2
27 มกราคม 2022

โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ.จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ ฉบับที่ 2

วานนี้ (26 มกราคม) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ไว้ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน มีเนื้อหาว่า   พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาว...

Close Advertising