×
497934

ราชกิจจานุเบกษา

วัคซีนโควิด-19
9 มิถุนายน 2021

ราชกิจจาฯ ประกาศปลดล็อกภาคเอกชน-ท้องถิ่น จัดหาวัคซีนโควิด-19 เองได้จากหน่วยงานที่กำหนด

วันนี้ (8 มิถุนายน) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ระบุตอนหนึ่งว่า เพื่อเร่งรัดให้การขับเคลื่อนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ตามวาระแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ และประชาช...
โควิด-19
25 พฤษภาคม 2021

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ พ.ร.ก. เงินกู้โควิด-19 รอบใหม่ 5 แสนล้านบาท

วันนี้ (25 พฤษภาคม) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 สาระสำคัญคือ บัญชีท้ายพระราชกำหนด แบ่งแผนงานออกเป็น 3 ส่วน คือ   1. แผนงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยารักษาโรค ...
การฉีดวัคซีนโควิด-19
22 พฤษภาคม 2021

ออกประกาศ ได้รับความเสียหายจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 จ่ายสูงสุดไม่เกิน 4 แสนบาท กรณีเสียชีวิต-ทุพพลภาพถาวร

วานนี้ (21 พฤษภาคม) ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) พ.ศ. 2564   โดยมีสาระสำคัญของประกาศฉบับนี้ระบุไว้ว่า ...
นั่งกินที่ร้าน
15 พฤษภาคม 2021

ราชกิจจาฯ เผยข้อกำหนดใหม่ นั่งกินที่ร้านในพื้นที่สีแดงเข้มได้ มีผล 17 พฤษภาคมนี้

วันนี้ (15 พฤษภาคม) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก. บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 23) โดยสรุปว่า จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ที่ผ่านมารัฐบาลกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดมาระยะหนึ่งแล้ว จึงสมควรผ่อนคลายมาตรการควบคุมบางกรณี ประกอบด้วย   ข้อ...
มีผลบังคับใช้แล้ว หนังสือรับรองฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ใช้เดินทางระหว่างประเทศควบคู่พาสปอร์ต
21 เมษายน 2021

มีผลบังคับใช้แล้ว หนังสือรับรองฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ใช้เดินทางระหว่างประเทศควบคู่พาสปอร์ต

วานนี้ (20 เมษายน) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศของกรมควบคุมโรค เรื่องแบบหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ประกาศดังกล่าวระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรกำหนดแบบของหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 แห่งประกาศคณะกร...
กฎกระทรวงปรับอัตราความเร็วสูงสุดรถยนต์ 120 กม./ชม. ให้วิ่งเลนขวาไม่ต่ำกว่า 100 กม./ชม.
11 มีนาคม 2021

กฎกระทรวงปรับอัตราความเร็วสูงสุดรถยนต์ 120 กม./ชม. ให้วิ่งเลนขวาไม่ต่ำกว่า 100 กม./ชม.

วานนี้ (10 มีนาคม) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ กฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่กำหนด ลงนามโดย ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 โดยประกาศฉบับดังกล่าว มีสาระสำคัญ ดังนี้   กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับแก่ทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่มีทางเดินรถ ซึ่งได้แบ่งช่องเดิน...
เทียบข้อแตกต่าง ‘การทำแท้ง’ ในกฎหมายอาญาเดิม และกฎหมายอาญาแก้ไขใหม่
8 กุมภาพันธ์ 2021

เทียบข้อแตกต่าง ‘การทำแท้ง’ ในกฎหมายอาญาเดิม และกฎหมายอาญาแก้ไขใหม่

 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ 28 พ.ศ. 2564 เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมความผิดฐานทำแท้งที่ใช้มาตั้งแต่ พ.ศ. 2499 ให้หญิงสามารถทำแท้งได้ภายในอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ และเพิ่มเหตุยกเว้นความผิดอื่นๆ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ 7 กุมภาพันธ์  &nb...
ราชกิจจาฯ เผยแพร่กฎหมาย หญิงอายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ทำแท้งได้ มีผลบังคับแล้ว
7 กุมภาพันธ์ 2021

ราชกิจจาฯ เผยแพร่กฎหมาย หญิงอายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ทำแท้งได้ มีผลบังคับแล้ว

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2564 ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า   โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้...
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
3 กุมภาพันธ์ 2021

โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระยศพลเอกหญิง ‘เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ’

วันนี้ (3 กุมภาพันธ์) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง ให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร และพระราชทานยศทหาร โดยมีรายละเอียดระบุว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหาร   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญ...
ออกประกาศ กกต. กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีแล้ว
1 กุมภาพันธ์ 2021

ออกประกาศ กกต. กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีแล้ว

วันนี้ (1 กุมภาพันธ์) ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) เรื่องกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยมีรายละเอียดระบุว่า   ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ของเทศบาลน้ัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย คณะกรรม...