×
Menu

ราชกิจจานุเบกษา

3 ตุลาคม 2019

ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ‘กร ทัพพะรังสี’ อดีตรองนายกฯ ล้มละลาย

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแก่ กร ทัพพะรังสี    คำสั่งดังกล่าวระบุว่า นายธงชัย ล่ำซำ โจทก์ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้นายกร ทัพพะรังสี จำเลย ภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ 111/1 ซอยพหลโยธิน 5 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ล้มละลาย และศา...
30 กันยายน 2019

โปรดเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกาประชุมสมัยวิสามัญ พิจารณางบประมาณปี ‘63 วันที่ 17 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. 2562 มีรายละเอียดระบุว่า    พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ สมควรที่จะเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญ อาศัยอำน...
ห้ามวิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญ
19 กันยายน 2019

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ข้อกำหนด ‘ห้ามวิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญ’ มีผล 17 ตุลาคมเป็นต้นไป

เมื่อวันที่ (17 กันยายน 2562) ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2562 ซึ่งชี้แจงไว้หลายหมวดด้วยกัน   โดยทางเพจเฟซบุ๊ก ‘iLaw’ เพจที่ให้ข้อมูลความรู้ด้านกฎหมาย ได้เผยถึงจุดที่น่าสนใจของข้อกำหนดฉบับนี้ในข้อที่ 10 ที่ระบุว่า ห้ามมิให้ผู้ใดบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายตามคำสั่ง...
ราชกิจจาฯ ความประพฤตินักเรียน-นักศึกษา
31 สิงหาคม 2019

ราชกิจจาฯ ประกาศห้ามนักเรียน-นักศึกษา มีพฤติกรรมมั่วสุม และแต่งกายล่อแหลมในสถานศึกษา

เมื่อวานนี้ (30 ส.ค. 2562) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ กฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง และมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้   ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (6) และ (7) ของข้อ 1 แห่งกฎกระทรวง...
ห้ามทวงหนี้ เกิน 1 ครั้ง/วัน
26 สิงหาคม 2019

ราชกิจจาฯ ออกประกาศ ‘ห้ามทวงหนี้’ เกิน 1 ครั้ง/วัน มีผล 21 พฤศจิกายน 2562 นี้

เมื่อวานนี้ (25 ส.ค.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ เรื่อง จำนวนครั้งในการติดต่อทวงถามหนี้ โดยมีเนื้อหาระบุว่า    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (3) และมาตรา 16 (1) แห่งพระราชบัญญัติ การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้    1. ประกาศนี้เรียก...
กัญชารักษาโรค
9 สิงหาคม 2019

ราชกิจจาฯ ประกาศปลดล็อกแพทย์แผนไทย และใช้กัญชารักษาโรคได้

เมื่อวานนี้ (8 ส.ค.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ที่ให้เสพเพื่อรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 58 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 256...
21 มิถุนายน 2019

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ กฎ ก.พ. ให้ข้าราชการอายุครบ 60 ปี สามารถรับราชการต่อได้

เมื่อวานนี้ (20 มิ.ย.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 โดยมีเนื้อหาระบุดังนี้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 (5) และมาตรา 108 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิ และเส...
12 มิถุนายน 2019

คสช. ประกาศเพิ่มแล้ว 50 รายชื่อ ส.ว. สำรอง พบชื่อเลขาธิการ กกต. – ซีอีโอสื่อ ติดโผด้วย

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 2/2562 เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลสำรองสำหรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้   ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา ตามมาตรา 269 ของรัฐธรรมนูญ...
Thai Traditional Medicine
11 มิถุนายน 2019

ราชกิจจาฯ ประกาศรับรองใบอนุญาต ‘หมอพื้นบ้าน’ แล้ว ให้รักษาโรคด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย

เมื่อวานนี้ (10 มิ.ย.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ. 2562 ลงนามโดยนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป   โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับรองหมอพื้นบ้านตามมาตรา 31 วรรคหนึ่ง (7) แ...
11 มิถุนายน 2019

โปรดเกล้าฯ ถอดยศ พล.ต. ศักดา ข้าราชบริพารในพระองค์ ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

เมื่อวานนี้ (10 มิ.ย.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศถอดยศข้าราชบริพารในพระองค์ ใจความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถอดยศข้าราชบริพารในพระองค์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระร...