×

ราชกิจจานุเบกษา

ประเทศ ฟรีวีซ่า
16 กรกฎาคม 2024

ราชกิจจาฯ ประกาศรายชื่อ 93 ประเทศ ฟรีวีซ่า อยู่ไทยได้ 60 วัน

วันนี้ (16 กรกฎาคม) ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศและดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง ซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว ทำงาน หรือการติดต่อธุรกิจระยะสั้น ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา และให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 60 วันเป็นกรณีพิเศษ   ทั้งนี้ มีสาร...
16 มิถุนายน 2024

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ จุลจอมเกล้า 59 คน ‘พล.อ. ประยุทธ์-อนุทิน’ รับพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 3

วันนี้ (16 มิถุนายน) ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า และเหรียญรัตนาภรณ์ มีใจความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า และเหรียญรัตนาภรณ์ จำนวน 59 คน ดังนี้   ท...
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคล
16 มิถุนายน 2024

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สถาปนา ‘พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคล’

วันนี้ (16 มิถุนายน) ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศเรื่องสถาปนาพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคล ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า   โดยที่...
17 พฤษภาคม 2024

คืนสมณศักดิ์ ‘พระพรหมสิทธิ’ อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ หลังศาลตัดสินไม่ผิดปมเงินทอนวัด 32 ล้านบาท

วานนี้ (16 พฤษภาคม) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ และพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ระบุว่า    พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้...
11 พฤษภาคม 2024

สว. 67 : โปรดเกล้าฯ แล้ว พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือก สว. 2567

วันนี้ (11 พฤษภาคม) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567 โดยมีใจความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 107 วรรคห้า และมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแ...
สุทิน คลังแสง
11 เมษายน 2024

สุทินลงนามระเบียบกลาโหม อนุมัติกรอบการปะทะการใช้อาวุธตอบโต้อากาศยานเป็นภัยต่อความมั่นคง

วานนี้ (10 เมษายน) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการใช้อาวุธประจำอากาศยาน หรืออาวุธอื่นต่ออากาศยานที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร หรือที่กระทำการอันเป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร หรืออาจเป็นภัยต่อสาธารณะ พ.ศ. 2567 ซึ่งลงนามโดย สุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ว...
22 มีนาคม 2024

โปรดเกล้าฯ ‘พล.ต.อ. รอย’ นั่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

วานนี้ (21 มีนาคม) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.ต.อ. รอย อิงคไพโรจน์ ข้าราชการตำรวจ พ้นจากตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    มาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภ...
เปิดเผย ต้นทุน ราคาน้ำมัน
15 มีนาคม 2024

กระทรวงพลังงานคลอดกฎหมาย สั่งผู้ค้าน้ำมันเปิดต้นทุนราคาน้ำมันภายในทุกวันที่ 15 ของเดือน มีผลแล้วตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม

ราชกิจจานุเบกษาประกาศกฎหมายบังคับสั่งผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 ต้องเปิดเผยแจ้งต้นทุนราคาน้ำมันภายในทุกวันที่ 15 ของเดือน มีผลแล้วตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม ป้องกันการค้ากำไรเกินควร   พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 13 มีนาคมที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงพลังงาน เร...
15 มีนาคม 2024

15 มีนาคม 2401 – กำเนิดราชกิจจานุเบกษา หนังสือรวบรวมคำประกาศของทางราชการ

ราชกิจจานุเบกษา เป็นหนังสือรวบรวมคำประกาศของทางราชการ เริ่มจัดพิมพ์ขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2401 เพื่อชี้แจงข่าวคลาดเคลื่อนที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ของสมัยนั้น และยังเป็นเอกสารหลักในการแจ้งประกาศ กฎหมาย และคำสั่งทางราชการ ให้ประชาชนทราบอย่างเป็นทางการจนถึงปัจจุบัน   ปัจจุบันประกาศ...
13 มีนาคม 2024

ราชกิจจาฯ ประกาศให้ กทม. จ่ายหนี้บีทีเอส 2.3 หมื่นล้านบาท มีผลทันที

วันนี้ (13 มีนาคม) ราชกิจจานุเบกษาประกาศข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปี 2567 จำนวน 23,488,692,200 บาท    เพื่อใช้จ่ายหนี้ให้กับบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้รับสัมปทานและให้บริการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว หรือรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีเขียว ส่วนต่อขยายที่ 2 ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต-สะพานให...


X
Close Advertising