×

บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (RICH)

ก.ล.ต.
8 มิถุนายน 2021

ก.ล.ต. กล่าวโทษกรรมการและผู้บริหาร RICH กับพวก รวม 11 ราย ต่อ DSI กรณีทุจริต ทำให้บริษัทเสียหายกว่า 1.15 พันล้านบาท

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวโทษกรรมการและผู้บริหาร บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (RICH) 3 ราย และพวก รวม 11 ราย ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กรณีกระทำผิดหน้าที่โดยทุจริต เบียดบังทรัพย์สินและแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และลงข้อความเท็จในงบการเงิน อันเป็นเหตุให้ RICH เสียหาย มูลค่ารวม 1,159.42 ล้านบาท พร้อ...

Close Advertising