×

ฐิติ ชิวชรัตน์

สภานิสิตจุฬาฯ
1 พฤศจิกายน 2021

สภานิสิตจุฬาฯ ยื่นขอเปิดการสอบย้อนหลัง คณาจารย์จุฬาฯ เชื่อมโยงกับ กปปส. ขอกล่อมเกลาให้อยู่ในหลักความรู้คู่คุณธรรม

วันนี้ (1 พฤศจิกายน) ฐิติ ชิวชรัตน์ ประธานสภานิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ลงนามและส่งหนังสือยื่นต่อสำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาฯ เพื่อเสนอความเห็นต่อกิจการของมหาวิทยาลัย ตามข้อ 19.5 แห่งระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2529 มีรายละเอียดดังนี้   เรื่อง เสนอความเห็นต่อกิจการของมหาวิทยาลัย ตามข้อ 19...

Close Advertising